محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر ارتباط محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را با داده‌های 167 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1382 تا 1391 بررسی می‌کند. برای این کار، اندازه‎گیری محافظه‌کاری به روش خان و واتز (2009) انجام گرفت و برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در سطوح مختلف محافظه‌کاری، از دو مدل قیمت فلتام و اولسون (1995) و مدل بازده استون و هریس (1991) استفاده شد. نتایج برازش مدل قیمت و بازده برای سطح‌بندی دوبخشی و سه‎بخشی از محافظه‌کاری، نشان‎دهندۀ رابطۀ معکوس بین محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری است؛ به این معنا که در سطح محافظه‌کاری بالا، توان توضیح‎دهندگی مدل‌های قیمت و بازده در مقایسه با محافظه‎کاری پایین، کمتر است. همچنین، بین بازده سهامدار و سطح محافظه‌کاری اعمال‎شده توسط شرکت‌ها، رابطۀ معکوس مشاهده شد. نتایج به‎دست‎آمده در برابر تحلیل‌های حساسیت پایدار هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservatism and the Informational Content of Earnings

نویسندگان [English]

  • abdolreza talaneh 1
  • Marzieh Kazemi 2
1 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Firoozkuh Branch, Firoozkuh, Iran
2 MSc. of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Firoozkuh Branch, Firoozkuh, Iran
چکیده [English]

This paper examines the relationship between accounting conservatism and informational content of earnings using data of 167 firms listed on the Tehran Stock Exchange during 2004-2013. Accounting conservatism is measured based on Khan and Watts' (2009) model and Feltham and Ohlsson (1995) price model and Easton and Hariss (1991) return models were used to evaluate the informational content of earnings across different partitions of conservatism. The results of price and return models estimations on two and three partitions (levels) of conservatism show an inverse relation between conservatism and informational content of earnings. That is, the explanatory powers of price and return models are lower for the partition of high conservatism than the partition of low conservatism. Also, an inverse relation between stock returns and conservatism is observed. Our results are robust to sensitivity analyses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Informational content of earnings
  • Khan and Watts' (2009) model
بادآور نهندی، ی.، طالب نیا، ق. و خانلری، م. (1391). محتوای اطلاعاتی سودهای محافظه‌کارانه و غیرمحافظه‌کاری. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3 (10) 114-103.
برادران حسن‎زاده، ر.، بادآور نهندی، ی.، و ذاکری، س. (1392). بررسی تأثیر سطوح محافظه‎کاری گزارش‌های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 19 (5)، 121-106.
پورزمانی، ز.، و منصوری، ف. (1394). تأثیر کیفیت افشا، محافظه‌کاری و رابطۀ متقابل آنها بر هزینۀ سرمایه سهام عادی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (25)، 96-79.
خدادادی، و.، فرازمند، ح.، و طباطبائی، س. ف. (1392). تأثیر به‎موقع بودن و محافظه‌کاری بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3 (1)، 92-75.
رحمانی، ع.، اثنی عشری، ح.، و ولی زاده لاریجانی، ا. (1390). محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی اقلام صورت‌های مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18 (64)، 72-57.
شهبازی، م.، و مشایخی، ب. (1393). بررسی رابطۀ نسبت بدهی، هزینۀ سرمایه و محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی. دانش حسابداری، 5 (16)، 54-33.
فولاد، ف.، و تالانه، ع. (1391). محافظه‌کاری و خطر سقوط قیمت سهم. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (3)، 118-99.
کردستانی، غ.، و ایرانشاهی، م. (1391). تأثیر محافظه‌کاری بر میزان مربوط‎بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام. دانش حسابرسی، 12 (46)، 33-18.
کردستانی، غ.، و خلیلی، م. (1390). تأثیر محافظه‌کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی. دانش حسابداری، 2 (4)، 104-83.
لطفی، ا.، و حاجی‌پور، م. (1389). تأثیر محافظه‌کاری بر خطای مدیریت در پیش‌بینی سود. حسابداری مدیریت، 3 (4)، 33-17.
مشایخ، ش.، و هجرانی جمیل، م. (1392). بررسی رابطۀ محافظه‌کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 5 (18)، 41-15.
مشایخی، ب.، و مطمئن، م. (1392). ریسک سیستماتیک و محافظه‌کاری مشروط. تحقیقات مالی، 15 (1)، 128-109.
موسوی شیری، س. م.، پیشوائی، ف.، و خلعتبری، ح. (1395). ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه‌کاری و سرمایه‌گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 234-213.
Ahmed, S. & Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics: an empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 43(2-3), 411-437.
Badavar Nahandi, Y., Talebnia, Q. & Khanlari, M. (2012). Informational content of conservative and non-conservative earnings. Financial Accounting Research, 3 (10), 103-114. (in Persian)
Balachandran S.V., Mohanram, P. S. (2006). Conservatism and the Value Relevance of Accounting Information. Unpublished Working Paper, Columbia University.
Ball, R. & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting & Economics, 39(1), 83-128.
Ball, R. & Shivakumar, L. (2006). the role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research, 44(2), 207-242.
Ball, R., Kothari, S.P. & Robin, A. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting & Economics, 29(1), 1-51.
Baradaran Hasanzadeh, R., Badavar Nahandi, Y., Zakeri S. (2013). The effects of conservatism on the information content of earnings: case of Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Researches, 19 (5), 106-121.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting & Economics, 24(1), 3-37.
Beekes, W. & Pope, P. (2004). The link between earnings timeliness, earnings conservatism and board composition: evidence from the UK. Corporate Governance: an International Review, 12 (1), 47-59.
Collins, D. W., Maydew, E., L., & Weiss, I. S. (1997). Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting and Economics, 24 (1), 39-67.
Easton P.D. & Harris, T.S. (1991). Earnings as an explanatory variable for returns, Journal of Accounting Research, 29(1), 19-36.
Feltham, G. & Ohlson J. (1995). Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. Contemporary Accounting Research, 11 (2), 689-731.
Foolad, F., Yaqoobnezhad, A. & Talaneh, A. (2012). Conservatism and the stock price crash risk. The Iranian Accounting and Auditing Review, 19 (3), 99-118. (in Persian)
Garcia, L. J. M. G., Osma B. G. & Penalva, F. (2014). Information Consequences of Accounting Conservatism. European Accounting Review, 23 (2), 173-198.
Garcia, L. J. M. G., Osma B. G. & Penalva, F. (2016). Accounting conservatism and firm investment efficiency. Journal of Accounting and Economics, 61 (1), 221-238.
Givoly, D., Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 29 (3), 287– 320.
Khan, M., Watts, R. L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 132-150.
Khodadadi, V., Farazmand, H. & Tabatabaee, S. F., (2013). The effects of timeliness and conservatism on informational content of earnings. Accounting Empirical Researches, 3 (1), 75-92. (in Persian)
Kordestani, Gh. & Iranshahi, M., (2012). the effects of conservatism on the relevance of accounting information to stock price. Auditing Knowledge, 12 (46), 18-33. (in Persian)
Kordestani, Gh. & Khalili, M. (2011). The effects of conservatism on incremental information content of cash flows and accruals. Accounting Knowledge, 2 (4), 83-104. (in Persian)
Kousenidis, D. V., Ladas, A. & Negakis, C. (2009). Value relevance of conservatism and non-conservatism accounting information. The international journal of accounting, 44, 219-238.
Lafond, R. & Watts, R.L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83 (2), 175-207.
Lotfi, A., Hajipoor, M. (2010). The effects of conservatism on management earnings forecast error, Management Accounting, 3 (4), 17-33. (in Persian)
Mashayekh, SH., Hejrani Jamil, M. (2013). The relation between conservatism and accounting informational content in TSE. Accounting and Auditing Research, 5 (18), 15-41. (in Persian)
Mashayekhi, B. & Motmaen, M. (2013). Systematic risk and conditional conservatism. Journal of Financial Research, 15 (1), 109-128. (in Persian)
Moosavi Shiri, S. M., Pishvaee F. & Khalatbari H. (2016). Evaluation of earnings management across different conservatism levels and institutional investors using Benford Law. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (2), 213-234. (in Persian)
Poorzamani, Z. & Mansoori, F. (2015). The effects of disclosure quality, conservatism, and interactions on equity cost of capital. Financial Accounting and Auditing Researches, 7 (25), 79-96. (in Persian)
Rahmani, A., Asna'ashari, H., & Valizadeh Larijani, A. (2011). Conservatism and information content of financial statements items. The Iranian Accounting and Auditing Review, 18 (64), 57-72. (in Persian)
Shahbazi, M. & Mashayekhi, B. (2014). The relations of debt ratio, size, cost of capital and conditional and unconditional conservatism. Accounting Knowledge, 5 (16), 33-54. (in Persian)
Watts, R. L. (2003a). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. Accounting Horizons, 17(3), 207-221.
Watts, R. L. (2003b). Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities. Accounting Horizons, 17(4), 287-301.
Zhang, J. (2008). Efficiency gains from accounting conservatism: benefits to lenders and borrowers. Journal of Accounting and Economics, 45(1), 27–54.