دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 440، دی 1382 (34)