دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 434، بهار 1382 (31)