تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی : دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی

نویسندگان

چکیده

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد.
سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهیهای بنگاه. نتایج معاملات و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه ی صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیر ی های استفاده کنندگان از دیدگاه آنان است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری مولفه های تصمیم گیری شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت.
اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کننده صورت های مالی شامل مدیران (کارشناسان ارشد مالی) شرکت های سرمایه گذاری با تعداد 103 نفر و مدیران مالی (کارشناسان ارشد مالی) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود.
این تحقیق شامل دو فرضیه است. فرضیه اول تحقیق مربوط به تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی از دید استفاده کنندگان صورت های مالی است. نتایج آزمون فرضیه اول که با استفاده از روش توزیع دو جمله ای در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر دارد.
فرضیه دوم تحقیق مرتبط با تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی در ارتباط با تاثیر صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های آنان می باشد. نتایج آزمون این فرضیه که با استفاده از تحلیل آماری کای دو در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The financial statements are the marginal product of the financial reporting. In fact, each financial statement indicates a series of information providing a clear perspective of the enterprise. The Comprehensive Income Statement is one of the financial statements that indicates the degree of increase or decrease in an owner’s equity.
Investors, creditors, managers and other practitioners need information about the changes in assets and liabilities of an enterprise, the results of transactions and the conditions occasioned by the environment.
The main purpose of this study is to investigate the effect of the Comprehensive Income Statement on the decisions of financial statement users. Therefore, in order to identify the decision making factors that are used by financial statement users, the accounting literature was surveyed. The earned factors are employed to provide a questionnaire.
To attain the objectives set in the research, the necessary
information is collected by means of a. written questionnaire. Statistical population includes two groups: managers and senior financial experts of the investment companies (103) and financial managers and senior financial experts of the Water and Electric Industry (120).
The hypothesis of this study is as follows:
1- The Comprehensieve Incom Statement affects the decisions of
the financial statement users.
2- No significant difference exists in the perspectives of the
financial statement users related to the effect of the
Comprehensive Income Statement on their decisions.
A binomial Statistical Analysis is used for testing the first hypothesis and Chi-Square. Statistical Analysis is used for testing the second hypothesis. The results show that the Comprehensive Incom Statement affects the decisions of financial statements users. Also no significant differences have been observed in the perspectives of the financial statement users.