بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز

نویسندگان

چکیده

طی چند دهه گذشته در تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده از تکنیک های سری های زمانی برای توصیف - تبیین - پیش بینی و کنترل داده های مالی استفاده شده است. از این میان به ویژه در بازاریابی، برنامه ریزی تولید،مدیریت راهبردی ، مالیه، بازارهای سرمایه و نظایر آن استفاده از تکنیک سری های زمانی باکس جنکینز گسترش فزاینده ای داشته است. در پژوهش حاضر نی از این تکنیک جهت توصیف و تبیین داده ها و بررسی رفتار سود حسابداری استفاده می شود. هدف از مفهوم سود آن است که سود باید به مشاهدات دنیای واقعی ارتباط داده شود. سه مفهوم اصلی قابل تفسیر سود عبارتند از :
اول - مفهوم نگهداشت سرمایه یا ثروت که از نظر بسیاری از افراد باید اصلی ترین مفهوم سود باشد. زیرا از حمایت نظریه اقتصدی برخوردار است و
دوم - مفهوم کارآیی سود که بر طبق آن از سود خالص و عناصرش اغلب به عنوان سنجه های کارآیی مدیریت استفاده می شود.
سومین هدف بر اساس ابعاد رفتاری آن ارزیابی می شود. یکی از ویژگی های رفتاری توانایی پیش بینی است. سودهای ویژه چندین دوره ممکن است برای پیش بینی های مرتبط با عملیات آینده یک واحد تجاری. در صورتی که سایر عوامل مربوط به درستی در حیطه کنترل قرار داشته باشند. مورد استفاده قرار گیرد. سایر ویژگی های رفتاری شامل تصمیم گیری مدیریتی. رابطه تغییرات سود با قیمت های بازار سهام. و درخواست ارقام سود متوسط سرمایه گذاران بدون توجه به فقدان محتوای اطلاعاتی آن است. بنابراین با توجه به اهمیت ارقام سود حسابداری. بررسی رفتار سود از اهمیت بالایی برخوردار است.
پژوهشهای رفتاری نشان می دهد که به طور متوسط فرایند ایجاد سود سالانه شرکت ها میانگین متحرک یا گام تصادفی و سودهای فصلی ارتورگرسیو میباشد.
نتایج حاصله از آزمون فرضیات پژوهش حاضر نیز نشان می دهد که فرایند ایجاد سود سالانه شرکت های ایرانی تحت مطالعه نیز میانگین متحرک است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که سودهای این شرکت ها کیفیت چندانی ندارد و محتوای اطلاعاتی چندانی در رابطه با سودهای آتی در بر ندارند. همچنین نتایج حاصل از مقایسه عرضی از یکسانی فرایند ایجاد سود در یک صنعت خاص حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During some past decades, Box Jenkins time-series techniques have been increasingly used to explain, analyze and control tax data in the areas of marketing, production planning, strategic management, finance, captial markets and the like. The same techniques have been applied in the present research to describe the data and examine the behavior of accounting income. The long-range target of the income concept is to attribute “income” to the facts and observations in the real world, being interpreted in two main ways:
1) The capital maintenance concept which is regarded as the most significant by many individuals in that it is endorsed by the Economic Council.
2) The income efficiency concept where the net profit and its related factors are often used as yardsticks to measure the management efficiency.
The third main goal of ‘the income” should be assessed on the basis of its behavioral dimensions. Predictability is one of the behavioral characteristics. The net incomes of several business cycles may be used to make predictions related to the future operations of an enterprise if other factors are within the span of control. Other behavioral characteristics include managerial decision-making, ratio of income variations with the prices of stock exchange and investors’ request for income numbers regardless of the absence of informational contents. Thus the survey of income behavior is of paramount importance in the light of the need felt for the accounting income numbers.
Researches done in this respect have proved that the creation process of companie’s annual income is a moving average (or random walk) of the autoregressive / seasonal income.
The experiments in this research indicate that the creation process of annual income for the Iranian companies is also a moving average. Moreover , the incomes of such companies are lacking in quality, being without rich informational content as to the subsequent incomes. The outcomes gained from intradivisional process aslo hint at the equality of the income creation process in a specific industry.