بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران

نویسندگان

چکیده

از آنجا که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و زیان جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. هدف از این تحقیق. بررسی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری در خصوص لزوم افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و بررسی نقطه نظرات آنها درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه است. به همین دلیل دو فرضیه در این تحقیق مطرح می شود. فرضیه اول افشای اجزای سود و زیان جامع را از دید کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری ضروری فرض کرده و فرضیه دوم. ارائه این اجزا را در یک صورت جداگانه (مانند صورت سود و زیان جامع) ضروری در نظر می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از دید جامعه مورد بررسی. افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی. ضروری است ولی ارائه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Users of financial statements need full information about all
aspects of financial performance which will help them in their economic decision-making process. Thus all incomes and costs should be verified in a certain business cycle. To this end, the Accounting and Auditing Standards Committee has presented a new report entitled ‘the Comprehensive Income’, which is binding on all businesses.
This research aims to examine the viewpoints expressed by users and university accounting forums on the necessity of disclosing individual components of comprehensive incomes and of discussing them in a separate statement. For this reason, two hypotheses are brought up here. The first hypothesis reveals the components of comprehensive income in the eyes of users and university accounting forums. The second hypothesis centers on the importance of presenting such components in a separate statement. The outcome has proved that disclosure of the individual components of comprehensive income is crucial in the extra-organizational reporting but it is not necessary to present such components separately.