دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 429، مهر 1382 (33)