دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 428، تابستان 1382 (32) 
5. چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه

دکتر محمدشاه علیزاده؛ دکتر عزیز الله معماریانی