تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل

نویسندگان

چکیده

تهیه و تنظیم بودجه زمانی عملیاتی حسابرسی یک امر رایج در موسسات حسابرسی است. لیکن اعمال بودجه زمانی نامتعارف که حصول آن غیر ممکن و لزوم دستیابی به آن مورد تاکید قرار گیرد. خود منجر به مشکلاتی چند خواهد شد. مهمترین این مشکلات از دست دادن انگیزه و توسل به انجام امور غیر حرفه ای می باشد. توسل به انجام امور غر حرفه ای یکی از رایج ترین روش های مقابله با فشار بودجه زمانی می باشد. این رفتارها و گرایشات که معلول فشار بودجه زمانی می باشند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تاثیر می گذارد. مهمترین این رفتارها انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی بدون کسب مجوز از مافوق و کمتر گزارش نمودن زمان انجام حسابرسی می باشد. این تحقیق به تاثیر فشار بودجه زمانی و بروز رفتارهای غیر حرفه ای تحت تئوری اخلاقی می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر چند حسابرسان خود را معتقد و مقید به رعایت اخلاق حرفه ای می دانند اما در برابر فشار بودجه زمانی اقدام به اعمال رفتارهای غیر حرفه ای می نمایند. همچنین نتایج نشان می دهد که متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی. احتمال بروز رفتارهای غیر حرفه ای نیز بیشتر می گردد.
صضمن آنکه حسابرسان معتقدند احتمال بروز اینگونه رفتارها در دیگر حسابرسان بیش از خود آنان می باشد. نتایج تحقیق همچنین بیانگر آن است که احتمال بروز رفتارهای حرفه ای در حساب های مختلف یکسان نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Preparation, scheduling and execution of a time budget for
auditing operations are a common practice in Public Accounting. An unreasonable time budget which underscores execution despite its impracticality, will give rise to some difficlties and problems. One of the major problems concerning these difficulties is the loss of motivations resulting in non-professional work and activity. Turning the attention to non-professional work is one the most common defenese about pressures created from the time budgeting. Such actions and behaviors created and pressured by time budgeting have a direct and indirect affect on the quality of audit work. One aspect of such behavior is premature Audit signoff and underreporting the audit time.
This research aims to study the impact of time budget pressure and the emergence of non-professional behavior under the ethical theory. The outcome of the research indicates that the auditors are bound to the ethical beliefs whilst they are forced under the pressure of time budgeting to exercise non-professional behavior and work. In addition, the results indicate that there is a direct correlation between the increased of time budget pressure and the increase related to non-professional activities and behaviors.