بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت حسابداری صنعتی

نویسنده

چکیده

در کشورهای پیشرفته. توجه زیادی به سیستم های حسابداری صنعتی می شود. این امر باعث گردیده تا ابعاد گوناگون سیستم های حسابداری صنعتی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از ابعاد بررسی دیدگاه های استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری صنعتی است. یکی از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری صنعتی مدیران هستند. در این تحقیق دیدگاه های مدیران نسبت به استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی بررسی می شود.
به منظور محدود نمودن جامعه آماری از مدیران صنایع استان فارس در این تحقیق استفاده شده است. هدف نهایی تحقیق. ارائه پیشنهادیی در راستای بهبود کیفیت اطلاع رسانی سیستم های حسابداری صنعتی است. در این تحقیق . ابتدا پیشینه و به دنبال آن گام های مختلف روش تحقیق تشریح می گردد. سپس یافته های پژوهش در زمینه های گوناگون از جمه اطلاعات عمومی مدیران نحوه و میزان استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی برای حل مسائل گوناگون میزان رضایت مدیران صنایع از سیستم های حسابداری صنعتی موجود و نقش حسابداران صنعتی در زمینه ارائه اطلاعات ارائه می گردد. محدودیت های مطالعه و نتیجه گیری و پیشنهادهای لازم برای تحقیقات آینده نیز در پایادن عرضه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the developed countries, much attention has recently been focused on the cost accounting system (and its advanced branch of management accounting) and, as a result, the various dimensions of such system has been analyzed. One dimension is to study the views expressed by the users of cost accounting data. Since managers fall into one of the categories using the cost accounting data, a question comes up as to their viewpoints on the nature and extent of such data.
The present article aims at analyzing the viewpoints of managers on the cost accounting data. A case study has been picked to confine the subject matter to the industrial managers in the Farse Province. Thus the main target is to present experimental facts on the vision of managers and the extent of their applying accounting data in the Fars Province Industries.
At first, a historical background is given along with phased-out research methods. Then the findings which cover the general knowledge of managers, manner and the amount of data used in problem-solving, the degree of managers’ satisfaction, and the role of cost accounting practitioners are presented. In conclusion,
research methods. Then the findings which cover the general knowledge of managers, manner and the amount of data used in problem-solving, the degree of managers’ satisfaction, and the role of cost accounting practitioners are presented. In conclusion, the limitations, outcomes and suggestions for future investigation are accordingly provided.