تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد.
تحقیقات پیرامون هموارسازی سود توسط محققین مختلف (1966. Dapouch & Drick - ) صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است (Michelson , Wagner & Wooton, 1999) تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می دهد که هموارسازی اثری بر بازده های غیر عادی شرکت ها ندارد ولیکن عامل صنعت توام با هموارسازی بر بازده های غیر عادی شرکت ها موثر است. هموارسازی و اندازه تواما بر بازده های غیر عادی بی اثر بوده ولی هموارسازی و افزایش سرمایه را تواما می توان عاملی موثر بر بازده های غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست. و نهایتا اینکه تاثیر هموار سازی سود بر بازده های غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Investors, creditors and financial analysts may be keen on collecting more information on the profit levelling of investment companies, above all, with regard to the risk and performance factors. Research on the profit levelling has been conducted by a large number of scholars (Dapouch and Drick, 1966- Gordon 1966 - Sarvy , 1966 - Rchibald and Sproos, 1967 - Ahmadi Badri , 1998- Ahmad Paripour, 2001). An investigation conducted by Michelson and his colleagues indicates that the profit levelling primarily affects the stock return of companies with a positive market atmosphere.
The outcome has proved that levelling will not affect the abnormal returns of companies whilst industry-cum-levelling has been effective on such returns. By extension, it can be concluded that levelling-cum-capital increase will act as an effective factor on the abnormal returns of companies accepted at Tehran Stock Exchange. The assessment shows a weak position.