پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور توسعه دانش حسابرسی و کارآیی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها در ایران صورت گرفته است. در این پژوهش هشت روش تحلیلی جایگزین شامل پنج روش رگرسیونی. یک روش سری زمانی و دو روش تحلیلی غیر آماری مارتینگل مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مالی و غیر مالی مربوط به نمونه ای از شرکت های پتروشیمی برای چهار دوره مالی از سال 1377 تا 1380 جمع آوری گردیده است. داده های مذکور برای پیش بینی درآمد فروش و هزینه های تولید مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده روش های رگرسیونی برای پیش بینی مانده حساب ها در انجام روشهای تحلیلی حسابرسی عملکرد بهتری از سایر مدل ها دارند. رگرسیون لگاریتمی برترین روش تحلیلی آماری ارزیابی گردید. روش مذکور دارای ثبات عملکرد در بین چند شرکت هم صنعت است. در انجام روش های تحلیلی آماری. مدل های ماهانه عملکرد بهتری از مدل های فصلی دارند. مدل های ترکیبی توانایی پیش بینی مناسب تری از مدل های تک شرکتی دارند. همچنین نتایج حاکی از وجود منافع افزاینده استفاده از متغیرهای غیر مالی در انجام روشهای تحلیلی آماری در حسابرسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This empirical study has been done with the aim of developing auditing knowledge and the efficiency of its operations when using the statistical analytical procedures.
In this research, eight alternative models have been evaluated, including five regression models, one time-series model (census X-11) and two nonstatistical models (martingale and sub martingale). Both financial and nonfinancial data were collected from a sample of petrochemical companies for the period of March 1998 through March 2001. The information was used to predict sales revenue and production costs in account balances.
According to the results, regression models have better performance for predicting account balances in performing analytical auditing procedures in comparison with other models.
Logarthmic regression has been evaluated as the best statistical analytical procedure. The a foresaid procedure has a constant performance in sample companies of the industry. In performing statistical-analytical procedure, monthly models perform better
than seasonal ones. Pooled models have a better ability for prediction than single company models.
Furthermore, the resuets of this research show incremental benefits of using non-financial variables in performing statistical analytical procedures in auditing.