بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری)

نویسندگان

چکیده

در میان انبوه تحقیقاتی که در زمینه گزارش گری مالی و رویه های حسابداری در جوامع مختلف انجام شده اند. دسته ای از تحقیقات وجود دارند که به ارائه چارچوب و مدل هایی جهت بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری پرداخته اند. مک کینون با الهام از تئوری سیستم های اجتماعی و تحقیق اسمیت (1973 و 1976) در رابطه با روند تاریخی تغییر و تکامل حسابداری. مدلی تئوریک جهت بررسی توسعه تاریخی سیستم حسابداری در کشور ژاپن مطرح کرد (1986 و mc kinnon). دو سال بعد. گری با تلفیق ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد و تعیین چهار بعد ارزشی حسابداری. مدلی را برای بررسی تاثیر فرهنگ بر سیستم های حسابداری ارائه داد که شدیدا مورد استقبال محققان قرار گرفت (gray , 1988) هم اکنون نیز با گذشت نزدیک به پانزده سال از ارائه این مدل. هنوز از آن به عنوان الگویی برتر برای انجام تحقیقات در سطح بین المللی استفاده می شود.
مدل گری (Gray) در حقیقت بسط مدل هوفستد در رابطه با الگوهای فرهنگی می باشد که در آن ارزش ها و عملکرد های حسابداری به عنوان یک زیر مجموعه به ارزش های اجتماعی و پیامدهای نهادی اضافه شده اند. گری معتقد است چون ارزش های حسابداری زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی هستند. بنابراین می توان آنها را بمانند ماکتی از ارزشها وسیع تر اجتماعی دانست که ابعادشان در گزارشات مالی و استانداردهای حسابداری نمایان می شود. به عبارت دیگر. مدل گری روابط علی بین ارزش های فرهنگی و عملکردهای حسابداری را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز در واقع آزمون مدل گری و بررسی روابط تئوریک مطرح شده در این مدل و در رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزش های حسابداری در کشور ایران است. برای آزمون این مدل از روش لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. دلیل انتخاب این روش نیز آن است که لیزرل امکان استفاده از چندین متغیر مشاهده پذیر را به عنوان معرف های یک متغیر نهفته فراهم می آورد و این موضوع اندازه گیری متغیرهای نهفته را موثرتر می سازد.
تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین پایین بودن قدرت توضیحی مدل گری در کشور ایران می باشد که دلیل آن نیز شاید بدین خاطر باشد که حسابداری در ایران به طور تدریجی و در نتیجه نیازهای جامعه تکامل نیافته است و در واقع روش ها و رویه های حسابداری مورد استفاده در این کشور عاریه گرفته از روشها و رویه هایی است که در کشورهای توسعه یافته دنیا ابداع و اجراء شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

We are flooded with an avalanche of financial reportings out of which certain research works have attempted to present a framework whereby the influence of culture on the accounting could be studied. Mac Kinnon , inspired by the social systems theory of Smith (1973 & 1976) concerning the accounting evolution, presented a theoretical model on the historical development of accounting systems in Japan in 1986. Two years later, Gray (1988), upon combining the cultural values explained by Hofsted and upon focusing on the four - dimensional
accounting values, presented another model that was widely acclaimed by researchers. After passage of fifteen years, this model is still used as a basis for research at an international level.
The Gray model which is an extended model of Hofsted , explains that accounting values can be taken as subsets of social values and thus they can emerge as a sketch (maquette) of broader social values in various financial reports and accounting standards. In other words, this model proves a scientific relationship between the cultural values and accounting performances.
The major aim of the present research is to experiment the Gray model in terms of cultural dimensions with accounting values in Iran.
To achieve this end, LISREL method has been used for it provides the possibility of using several observable variables to present and effectively measure hidden variables.
Statistical analysis indicates that the explicability of Gray model is weak in Iran. The reason is that accounting system in Iran has not evolved with a view to the needs of society but by the same token, it has many borrowings of methods and procedures which have been invented and experimented in the developed countries of the world.