بررسی و تبیین نیازها و اولویت های اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت

نویسندگان

چکیده

در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی های دقیق و عدم انجام پیش بینی های صحیح به صورت نیمه تمام رها گردیده و بسیاری از پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه های بلند مدت به صورت نیمه تمام و یا عدم دستیابی به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه های به بهره برداری رسیده. می تواند حاکی از تصمیم گیری های نادرست مدیران سطح عالی سازمان های اقتصادی باشد.
یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری های نادرست مدیران را می توان در عدم دستیابی به اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) «شناسایی شرایط موجود». «شناسایی پروژه های بالقوه» و «تجزیه و تحلیل پروژه» - ذکر نمود. هدف این تحقیق شناسایی اطلاعات مورد نیاز میران در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه ها با توجه به ماهیت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آینده و اطلاعات مرتبط با گذشته). و اولویت بندی آنها با توجه به هر یک از مراحل بوده است. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 24 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی شرایط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته). 23 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی پروژه های بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گردید. نتایج مقایسه اطلاعات آتی و تاریخی در هر یک از مراحل تصمیم گیری پروژه های بلند مدت نشان داد که اطلاعات آتی از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات تاریخی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

From the first to the third Economic, Social and Cultural Development Plans, where the government authorities laid stress on the economic growth, a large number of plans and projects were proposed and approved. Many of these projects were abandoned half-finished owing to the insufficient feasibility studies, inaccurate assessments and far-fetched predictions, and in the circumstances where such projects went on stream, they did not yield the expected economic output. The untoward outcomes can attest to the incorrect decision-making at the managerial top echelons of economic organizations.
One of the main factors affecting the managerial decision-making is attributed to the inaccessibility of managers to information at any stage of this process in the capital budgeting projects such as recognition of the status quo, identification of potential projects (problem identification) and project analysis.
The major goal of this research is to identify the required information based on time horizon (historical or future
orientation) for top-level management in capital budgeting decisions. Additionally, the information needs have been prioritized in the order of importance at each stage of decision-making. After an extensive review of the literature, 24 hypotheses at the status quo recognition (12 items for the future and 12 items for the past), and 23 hypotheses at the problem identification (18 items for the future and 5 items for the past) and 30 hypotheses at the project analysis (23 items for the future and 7 items for the past) have, been developed. A comparative study of time horizon (based on historical and future information) at any stage of decision-making indicates that the future information is much more significant than historical information. This paper also includes some suggestions with regard to the outcome.