ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد، تجارت و فرآیندهای مدیریتی، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله ضمن تعریف سرمایه های فکری و تبیین اجزای تشکیل دهنده آن در شرکت ها مدل ها و روش های مختلف ارزشگذاری و سرمایه های فکری نیز مورد نقد و بررسی و ارزیابی مقایسه ای و تطبیقی قرار گرفته اند. بنا به اهمیت تعیین ارزش سرمایه های فکری. در انتهای مقاله مدل ها و روش های ارزشگذاری کمی متعدد و ساده ای پیشنهاد گردیده است. مدل های پیشنهادی به دلیل بهره گیری از داده ها و فرآیندهایی ساده از قابلیت کاربرد و سهولت محاسباتی فراوانی برخوردار می باشند. بخش پایانی مقاله به ارائه جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Now a days , Knowledge Plays a very important roles in economics, business and companies’ managerial processes. Because of the importance of the knowledge and intellectual capitals (IC), most of companies are very interested to know how to measure and evaluate their companies’ IC values.
In this paper, after defining the nature of IC, four important components of IC (Structural, Customer, Align and Human Capitals) are explained. After definitions and determination of IC components, results of an appraising and comparative analytical study have been provided. Also, in order to measure companies’ IC, we have proposed five quantitative easy to apply models. Finally, the conclusions and final remarks are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Methods
  • Intellectual Capital
  • model evaluation