بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن

نویسندگان

چکیده

راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی. تصمیم گیری های صحیح و عقلایی مدیریت است. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای می باشد . در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران پرداخته شده است.
هدف اصلی در این تحقیق تعیین میزان تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت است. در ادامه وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن (نمونه موردی) ارزیابی می شود تا میزان سودمندی این سیستم در تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران تعیین گردد. نتایج این تحقیق بیاگر آن است که سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت تاثیر دارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن نشان داد. این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری فراهم نساخته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The secret of reaching to the goals of organization in complex environment is making sound and logical decisions by management. In this regard, accounting information system as a source of providing information for decision-making has specific importance. In ths research the impacts of the characteristics of accounting information system on improvement of management decisions is studied.
The main purpose of this paper is to determine the extent to which, the accounting information may have impacts on improvement of management decisions. The case of Bahman Group will be investigated to find out the usefulness of accounting system in providing the required imformation for management.
The findings of this study show that Bahman Group’s accounting system hast not provided required information for management decisions. In general the findings indicate that, there is a gap between a desired accounting system and Bahman Group’s accounting system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information System Characteristics
  • Accounting Information Systems
  • Decision making
  • Management Accounting