بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی آتی واحدهای اقتصادی را در محیط ایران پیش بینی کرد. با توجه به ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده. چهار مدل برای پیش بینی جریان های نقدی با متغیرهای مستقل 1) جریان های نقدی عملیاتی تاریخی. 2) سودهای حسابداری تاریخی. 3) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و 4) جریان های نقدی عملیاتی. سودهای حسابداری و اقلام مربوط دارایی ها و بدهی های جاری تاریخی در نظر گرفته شد. با استفاده از جامعه آماری در دسترس شامل 40 شرکت. 11 گروه و کل آنها. یا 52 نمونه قابل آزمون. توانایی پیش بینی هر یک از مدل ها و میزان دقت دو به دو مدل ها آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1) پیش بینی جریان نقدی عملیاتی با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی (مدل 1) امکان پذیر نیست. 2) پیش بینی جریان نقدی عملیتی آتی با استفاده از سودهای تاریخی (مدل 2) به نحو معناداری امکان پذیر است و در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برتری سود بر جریان های نقدی تایید می شود. 3) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی (مدل 3) تا حد زیادی مدل پیش بینی را بهبود می بخشد. 4) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی. سودهای تاریخی. دارایی های جاری و بدهی های جاری تاریخی مرتبط (مدل 4) تا حد زیادی مدل را بهبود می بخشد. و 5) از نظر کاهش درصد خطای پیش بینی در سطح شرکت ها. مدل 4 مدل مناسب تری برای پیش بینی جریان نقدی عملیاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this research is finding a model that can help us predict the future cash flows of economic entities in Iran. According to the theoretical literature and prior reseaches , four models for predicting cash flows that their independent variables are; 1) Historical operating cash flows, 2) Historical accounting earnings, 3) Historical operating cash flows and accounting earnings, and 4) Operating cash flows, accounting earnings, and relevant items of historical current assets and current liabilites are taken into consideration. The predictability and accuracy of these models were tested in 40 firms, 11 groups, and a total of them (52 Samples).
The findings of this research show that; 1) predicting the future operating cash flows by using the historical operating cash flows (model 1) is impossible, 2) predicting the future operating cash flows by using the historical earnings (model 2) is meaningfully possible and the priority of earning to cash flows in predicting cash flows is confimed , 3) using historical operating acsh flows and historical earnings simultaneously , (model 3) improved the prediction of model, 4) using historical operating cash flows, historical earnings, relevant items of historical current assets and current liabilities simultaneously (model 4) improved the prediction of model, and 5) From the point of prediction error percentage reduction, in firm levels, model 4 is a more appropriate models for predicting operating cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forecasting
  • Forecasting Models
  • Operating Cash Flow Forecast
  • Time - Series Model