سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان های دولتی، نظارت حین خرج و تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز بررسی گردیده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد حسابرسان دیوان محاسبات در انجام حسابرسی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند و در رسیدگیها،استراتژی های خاص سازمان های دولتی را در نظر نمی گیرند و به نظارت حین خرج کمتر اهمیت می دهند. لیکن حسابرسان دیوان محاسبات در اظهار نظر خود صراحت دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند. همچنین دیوان محاسبات بخش محدودی از منابع خود را صرف تنظیم گزارش تفریغ بودجه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The major aim of this research is to study the viewpoints of the managers of the state organizations on the effectiveness of auditing of General Accounting office.
The managers of this organizations are of the opinion that organization’s auditors don’t have sufficient knowledge and ex[erience in perfoming their audits, are negligent to speci& strategies of public organization and payless attentions to
monitoring during spending. While these auditiors are explicit it their asscrtions and have job security. Also, this organization has dedicated a limited part of its resources to budget liquidario report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget Control
  • General Accounting Office
  • Job Security
  • Sped Organization Strategies