کلیدواژه‌ها = کیفیت اقلام تعهدی
اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر نوسان‌پذیری عملکرد شرکت

دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 454-472

10.22059/acctgrev.2020.302232.1008377

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ سید علی حسینی؛ مهسا طهماسبی آشتیانی


تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 415-434

10.22059/acctgrev.2017.60853

ُسید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی


تحلیل تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام

دوره 21، شماره 2، تیر 1393، صفحه 173-188

10.22059/acctgrev.2014.51723

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مینا محمدیان


کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

دوره 16، شماره 3، مهر 1388

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی


کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1385

ایرج نوروش؛ امین ناظمی؛ مهدی حیدری