بررسی رفتار کیفیت سود در چرخه‎های تجاری با استفاده از روش رگرسیونی انتقال ملایم پانلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

چکیده

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به‎عنوان یکی از برجسته­ترین مدل­های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه­ای چرخه­های تجاری بر کیفیت سود را طی دورۀ زمانی 1384 تا 1394 بررسی کرده است. برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود به‎عنوان شاخص کیفیت سود و همچنین رشد فروش به‎عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی‎بودن، وجود رابطۀ غیرخطی میان متغیرهای مطالعه‎شده را نشان می­دهد. همچنین لحاظ یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه­ای به‎عنوان یک مدل دو رژیمی، برای تصریح رابطۀ غیرخطی میان متغیرهای مطالعه‎شده کفایت می­کند. نتایج نشان می­دهد برای هر دو معیار کیفیت سود، در رژیم اول چرخه­های تجاری تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود می‎گذارد و پس از عبور از حد آستانه­ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت و معنادار می‎شود. از این رو می‎توان نتیجه گرفت، چرخه­های تجاری تأثیر بااهمیتی بر کیفیت سود شرکت­ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Behavior of Earnings Quality in Different Business Cycles Using Panel Smooth Transition Regression (PSTR) Model

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mohamadi Asl 1
  • Gholamreza Mansourfar 2
  • Kioumars Shahbazi 3
1 MSc. in Accounting, Urmia University, West Azerbaijan, Urmia, Iran
2 Associate Prof. Accounting Dept. Urmia University, Urmia, Iran
3 Economics Dept, Faculty of Economics and Management, Urmia, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the threshold effects of business cycles on earnings quality for the period of 2005 to 2015, using Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model as one of the most prominent regime-switching models. For this end, accruals quality and earnings smoothing are used as measures of earnings quality, and sales growth as transition variable. The linearity test results indicate nonlinear relationship among variables under consideration. Moreover, considering one transition function and one threshold parameter, as a two regime model, is sufficient to specification the nonlinear relationship among variables. The results indicate that in the first regime, business cycles have a negative impact on both earnings smoothing and accruals quality, and beyond threshold value, in the second regime, the impact of business cycles is positive. Therefore business cycles have played an important role on the earnings quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals quality
  • Business Cycles
  • Earnings Quality
  • Earnings smoothing
  • Threshold effect
ابراهیمی، ک.؛ بهرامی­نسب، ع.؛ ممشلی، ر. (1395). تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 434- 315.
اعتمادی، ح.؛ مومنی، م.؛ فرج‎زاده دهکردی، ح. (1391). مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تأثیر قرار می‏دهد؟ پژوهشهای حسابداری مالی، 4(2)، 122- 101.
بنی مهد، ب.؛ حمیدیان، م.؛ بوستانی، س. (1393). چرخۀ عملیات و کیفیت سود. کنفرانس بینالمللی حسابداری مدیریت. دانشگاه تهران.
پورولی علیار، ص.؛ جبارزاده کنگرلویی، س.؛ ظاهر، ص. (1394). بررسی ارتباط بین محافظه‎کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ اقتصاد و مالیات، 2(1)، 98- 79.
حقیقت، ‌ح.؛‌ پناهی، م. (1390). بررسی رابطۀ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ دانش حسابداری، 2(5)، 50-31.
خدامی‎پور، ا.؛ کرمشاهی، ب.؛ تفتیان، ا. (1391). بررسی رابطۀ محافظه‎کاری و رابطۀ ارزشی سود با چرخۀ تجاری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ پژوهشهای حسابداری مالی، 4(3)، 86- 71.
کردستانی، غ.؛ تاتلی، ر. (1393). شناسایی رویکردهای کارا و فرصت­طلبانۀ مدیریت سود در سطوح کیفیت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21(3)، 312- 293.
کرمی، غ.؛ افتخاری، و. (1392). بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‎های تجاری. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 20(4)، 112- 94.
کشاورز، س.؛ لطفی، ع.؛ آقاها، ر.؛‌ نوری، آ. (1395). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با نرخ رشد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری. 25 شهریور، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
مهرانی، ک.؛ صفرزاده، م. ح. (1390). تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی. دانش حسابداری، 2(6)، 98- 69.
مهربان­پور، م.؛ ندیری، م.؛ جندقی قمی، م. (1396). اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 146- 127.
نیکومرام،‌ ه.؛ محمدزاده، ‌س. ‌(1389). ارائۀ الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود. مجلۀ حسابداری مدیریت، 3(4)، 80- 59.
ولی‎پور، ه.؛ طالب‎نیا، ق.؛ جوانمرد،‌ ع. (1392). بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت‎های دارای بحران مالی. مجلۀ دانش حسابداری، 4(13)، 103- 75.
References
Jackson, A.B., & Rountree, R. (2014). Earnings co-movements and earnings manipulation in different economic states. Available in: https://www.uts. edu.au/sites/default/files/ACCconf14AJackson.pdf.
Anver, S. (2013). Income smoothing, Investor risk perceptions and stock price performance in Financial crisis. Working paper, University of North Carolina.
Banimahd, B., Hamidian, M., & Boustani, S. (2014). Operating cycle and earnings quality. International Conference in Accounting Management, Tehran University. (in Persian)
Borns, A. & Mitchell, W. (1946). Measuring Business Cycles. NewYork, NBER.
Callen, J. & Khan, L. & Lu, H. (2011). Accounting Quality, Stock Price Delay and Future Stock Returns. Contemporary Accounting Research, 20(20), 1-27.
Chang, C. (2007). The impact of earnings management on the predictive ability of accruals: Implications for earnings quality. Working paper, University of Houston.
Cohen, D. & Zarrowin, P. (2007). Earnings Management over Business Cycles. Working Paper, New York University.
Colletaz, G., Hurlin, C. (2006). Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach. Working Paper, University of Orleans, PP. 1-39.
Ebrahimi, S.K., Bahraminasab, A., & Mamashli, R. (2017). The Effect of Financial Crisis on Earnings Quality. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(4), 415-434. (in Persian)
Etemadi, H., Momeni, M., & Farajzadeh, H. (2012). How does the earnings management influence earnings quality? Journal of Financial Accounting Research, 2(12), 101-122. (in Persian)
Fok, D., Dijk, D., & Franses, P. (2004). A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors. Working Paper, University of Rotterdam.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M. & Schipper, K. (2004). Costs of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review, 79(4), 967-1010.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The Market
Pricing of Accruals Quality. Journal of Accounting and Economics, 39(8), 295–327.
Gaio, C. (2010). The relative importance of firm and country characteristics for earnings quality around the world. European accounting review, 19(4), 693-738.
Gonzalez, A., Terasvirta, T., & Van Dijk, D. (2005).Panel smooth transition regression models. SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604: 1-33.
Haghighat, H., & Panahi, M. (2010). Investigating the relationship between earnings quality and stock returns in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 2(5), 31-50. (in Persian)
Jaspreet, K. (2012). Business Cycles and Accounting Quality.Punjabi University Patiala Punjab, India.
Jude, E. (2010). Financial development and growth: panel smooth regression approach. Journal of Economic Development, 35(1), 15-33.
Karami, G., & Eftekhari, V. (2014). Review of Earnings Quality over the Business Cycle. Journal of Accounting and Auditing Review, 20(4), 93-112.
(in Persian)
Keshavarz, S., Lotfi, A., Agaha, R., & Nori, A. (2016). The relationship between earning smoothing and the growth rate of companies listed in Tehran Stock Exchange. Fourth International Conference on Applied Research in Management and Accounting. (in Persian)
Khodamipour, A., Karamshahi, B., & Taftian, A. (2012). Investigating the relationship between accounting conservatism and value relevance in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 4(3), 71-86.
(in Persian)
Kordestani, G., & Tatli, R. (2014). Identification the Efficient and Opportunistic Earnings Management Approaches in the Earnings Quality Levels. Journal of Accounting and Auditing Review, 21(3), 293-312. (in Persian)
Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. (2003). Investor protection and earnings management. Journal of Financial Economics, 69(3), 505-527.
Li, Q., Wang, H., & Rong, X. (2013). Firm earnings persistent over the business cycle: Evidence from Listed Companies in China.China Accounting and Finance Review, 15(4), 166-203.
Madhumathi, R., & Ranganatham, M. (2011). Earnings quality, Corporate governance and Firm performance. Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR), Conference on Interdisciplinary Business Research.
Mehrabanpour, M., Nadiri, M., & Jandaghi Ghomi, M. (2017). The Effect of Financial Status on Earnings Quality of Listed Firms in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(1), 127-146.
(in Persian)
Mehrani, K. & Safarzadeh, M. (2011). Determining the relationship between corporate governance and earning quality based on native approach. Journal of Accounting, 2(7), 69-98. (in Persian)
Nikoomaram, H., & Mohammadzadeh, S. (2000). Providing a template to explain the relationship between corporate governance and earnings quality. Journal of Management Accounting, 3(4), 59-80. (in Persian)
Porvalialiyar, S., Jabbazadeh Kangarluiee, S., & Zaher, S. (2014). Investigating the relationship between accounting conservatism and earnings quality of listed companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Economics and Taxation, 2(1), 79-98. (in Persian)
Ronald, A. (2013). The impact of economic fluctuations on earnings forecasts. Global Journal of Business Research,, 5(2), 55-64.
Stroble, G. (2013). Earnings manipulation and the cost of capital. Journal of accounting research, 51(2), 449-473.
Tomy, R. E. (2012). Earnings Persistence over the Business Cycle. SSRN Working Paper, Stanford University.
Valipour, H., Talebnia, G., & Javanmard, S. (2012). The effect of earnings management on the earnings quality of financial corporations companies. Journal of Accounting Knowledge, 4(13), 75-103. (in Persian)
Wang, H., Li, Q., & Chen, Y. (2015). Earnings management, business cycle, and product market competition. China Journal of Accounting Studies, 3(2), 136-157.