اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر نوسان‌پذیری عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: استقرار و ارتقای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، به‌دلیل کاهش هزینه‌های نمایندگی، می‌تواند سبب بهبود عملکرد شرکت‌ها شود. کیفیت اقلام تعهدی نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت سود حسابداری است که سرمایه‌گذاران همواره به آن توجه می‌کنند و می‌تواند به عملکرد بهتر شرکت، افزایش رضایتمندی سرمایه‌گذاران و حفظ اعتبار و شهرت شرکت‌ها کمک کند. از این ‌رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان‌پذیری عملکرد شرکت است.
روش: در این پژوهش، برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی، از مدل فرانسیس و همکاران (2005) و برای اندازه‌گیری کیفیت حاکمیت شرکتی، از شاخص‌های مالکیت سهام‌داران نهادی، استقلال اعضای هیئت‌مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره استفاده شد. همچنین، به‌منظور محاسبه نوسان‌پذیری عملکرد شرکت، از انحراف معیار بازده دارایی‌ها استفاده شد. داده‌های استفاده‌ شده در پژوهش، مربوط به 97 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1397 است. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان‌پذیری عملکرد شرکت رابطه منفی معنادار دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی، رابطه منفی بین کیفیت اقلام تعهدی با نوسان‌پذیری عملکرد شرکت را تشدید می‌کند.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی به کاهش نوسان‌پذیری عملکرد شرکت منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction Impact of Accruals Quality and Corporate Governance Quality on Performance Variability

نویسندگان [English]

  • Azam Valizadeh Larijani 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Mahsa Tahmasebi Ashtiyani 3
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 MSc., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: As prior studies consequences, accruals quality and corporate governance are two important factors that can affect on firms performance significantly. Establishing corporate governance and increasing the quality of that, as one of the benchmarks to measure the performance of the firms, will lead to decrease of agency expenses and so can improve the performance of the firm and subsequently can reduce its volatility. On the other hand, investigating the quality of accruals as one of the main factors affecting the quality of accounting profit that is considered by investors, can also lead to better company performance as well as enhancing investor satisfaction and maintaining the reliability and credibility of the companies. Thus, the purpose of the present study is to investigate the relationship between accruals quality and corporate governance quality with performance variability of the firm and the impact of corporate governance quality on the relationship between accruals quality and performance variability of the firm. Thus, in this study, three hypothesis are tested.
Methods: In this research, two key elements in corporate governance, namely, institutional investors, which enhance information transparency and thus reduce information asymmetry, as well as the characteristics of board members that can help reduce the conflict of interest between shareholders and management, have been studied. For this purpose, the model of Francis et al (2005) was used to measure the accruals quality and the quality of corporate governance and measured by assessing the institutional shareholder ownership, board independence, and the use of financial and accounting experts in the board of directors. In order to calculate the volatility of firm performance, the standard deviation of return on assets was used. Thus, Three hyposeses have been designed and tested using the data of a sample from listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 2011 to 2019.
Results: According to the findings of this study, accruals quality and corporate governance quality have a significant negative relationship with corporate performance variability. Also, the quality of corporate governance exacerbates the negative relationship between accruals quality and corporateperformance variability.
Conclusion: Due to the abnormal fluctuations in corporate performance which can reflect the unfavorable status of the company in different aspects, and since enhancing corporate governance and accruals quality helps to improve corporate performance, it can generally be concluded that increase in the quality of corporate governance and the quality of accruals will reduce the variability of the firm's performance as one of the determinants of investor risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance variability
  • Accruals quality
  • Corporate governance quality
احمدی، محمدرمضان؛ آهنگری، عبدالمجید؛ حاجب، حمیدرضا (1398). بررسی تأثیر هم‌زمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(24)، 83-102.
برادران حسن‌زاده، رسول؛ عظیمی، مینا (1392). بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر ارزش شرکت در بین 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
تنابی، محسن؛ رجبی، هادی (1393). بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیئت‌مدیره بر هزینه‌های نمایندگی، حسابداری مالی، 6(23)، 86-103.
جودی، سمیرا؛ منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه (1398). کیفیت حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، عدم تقارن اطلاعاتی و نگه‌داشت وجه نقد: افزایش یا کاهش ارزش شرکت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 39-64.
حساس یگانه، یحیی؛ دیدار، حمزه؛ اسکندری، احمد (1393). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(19)، 11-14.
حساس یگانه، یحیی؛ یزدانیان، نرگس (1386). تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود. مطالعات حسابداری، 17، 151-172.
حسنی، محمد؛ برخورداری، حمیده (1399). مطالعه تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی: تقابل دیدگاه‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(1)، 32-59.
دستگیر، محسن؛ غنی زاده، بهرام (1392). تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، ۵ (۲۰)، 42 – 65.
رجبی، روح‌الله؛ گنجی، عزیزالله (1389). بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(2)، 23-34.
فرزین، منا؛ خوزین، علی (1395). بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و تخصص مالی اعضای هیئت‌مدیره با کیفیت اطلاعات مالی در 50 شرکت برتر پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان.
محمدی خانقاه، گلشن؛ پیری، پرویز؛ منصورفر، غلامرضا (1398). مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(4)، 595-614.
مرادی، عزیزاله؛ قربانیان، محمد (1399). نقش تعدیل گری کیفیت گزارش مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک نقد شوندگی سهام. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(28)، 15-32.
مهدوی، غلامحسین؛ رضایی، غلامرضا (1397). اثر میانجیگری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 2(39)، 21-36.
نمازی، محمد؛ کرمانی، احسان (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(4)، 83-100.
نوروش، ایرج؛ کرمی، غلامرضا؛ وافی ثانی، جلال (1388). بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداریو حسابرسی، 1(1)، 4-27.
نیک‎بخت، محمدرضا؛ سیدی، عزیز؛ هاشم‌الحسینی، روزبه (1389). بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‎مدیره بر عملکرد شرکت. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2(1)، 251-270.
وکیلی ‌فرد، حمیدرضا؛ باوندپور، لیدا (1389). تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 3(8)، 119-139.
 
References
Ahmadi, M., Ahangari, A., Hajeb, H., (2019). Investigating the Simultaneous Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Earnings Quality with the Mediating Role of Capital Structure and Financial Performance. Asset Management and Financing, 7(1), 83-102. (in Persian)
Baradaran Hasan Zadeh, Rasoul, Azimi, Mina. (2013), Investigating the Impact of Capital Structure and Board Characteristics on Corporate Value among the Top 50 Companies of Tehran Stock Exchange, The 11th Iranian accounting conference. (in Persian)
Bernile, G., Bhagwat, V., Yonker, S., (2018). Board diversity, firm risk, and corporate policies, J. Financ. Econ, 127, 588–612.
Beyer, A., Cohen, D.A., Lys, T.Z., Walther, B.R., (2010). The financial reporting environment, review of the recent literature. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3), 296-343.
Bohl, M., Brzezcynski, J., Wilfling, B. (2009). Institutional investors and stock returns Volatility: Empirical evidence from a natural experiment. Journal of Banking & Finance, 33, 627-639.
Dastgir, M., Ghanizadeh, B. (2013). The effect of quality of accruals on long-term investments in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Quarterly, 5 (20), 42-65. (in Persian)
Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, 35-59.
Dey, A. (2005). Corporate Governance and Financial Reporting Credibility. Working Paper, Northwestern University, Kellogg School of Management, Evanston, Illinois.
Diamond, D. & Verrecchia, R. (1991). Disclosure, liquidity and the cost of capital, Journal of finance, 46(4), 1325-1360.
Doyle, J. T., Ge, W., & McVay, S. (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. the Accounting Review, 82(5), 1141-1170.
Farzin, M., & Khozin, A. (2016). Investigating the Relationship between Human Capital and Financial Expertise of Board Members with Financial Information Quality in the Top 5 Companies Listed in Tehran Stock Exchange, 2nd national congress of the key issues in management and accounting, Gorgan. (in Persian)
Francis, J. & Lafond, R. & Olsson, P. & Schipper, K. (2005). The Market Pricing of Accruals Quality. Journal of Accounting and Economics, 39, 295-327.
Gunasekarage, A., Luong, H., Truong, T.T. (2020). Growth and market share matrix, CEO power, and firm performance. Pacific - Basin Finance Journal, 59,101-257.
Hassani, M., Barkhordari, H. (2020). Investigating the Impact of Institutional Ownership Concentration on the Relationship between Board Independence and Audit Services Fees: Contraposition Supply & Demand Based Perspectives. Accounting and Auditing Review, 27(1), 32-59.(in Persian)
Hassas Yeganeh, Y., Didar, H., Eskandari, A. (2014). The Survey of Relationship between Corporate Governance and Innate and Discretionary Accruals Quality of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 6(1), 1-14. (in Persian)
Hassas Yeganeh, Y., & Yazdanian, N. (2007). The Effect of Corporate Governance on Decrease Earning Management. Empirical studies in financial Accounting Quarterly, 5(17), 151-171. (in Persian)
Hermalin, B. E. & Weisbach, M. S. (1991). The effects of board composition and direct incentives on firm performance. Financial Management Association, 20, 101-112.
Joudi, S., Mansourfar, G., Didar, H. (2019). Internal and External Corporate Governance Quality, Information Asymmetry and Cash Holdings: Increase or Decrease in the Firm Value. Accounting and Auditing Review, 26(1), 39-64. (in Persian)
Karamanou, I. & Vafeas, N. (2005). The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: an empirical analysis. Journal of Accounting research, 43(3), 453-485.
Brown, L.D., & Caylor, M.L. (2009). Corporate governance and firm operating performance, Review of Quantitative Finance and Accounting, 32, 129-144.
Li, Zh., Crook, J., Andreeva, G., & Tang, Y. (2020). Predicting the Risk of Financial Distress using Corporate Governance Measures. pacific Basin Finance Journal, Available in: https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101334.
Mahdavi, Gh., Rezaei, Gh. (2018).The Mediate Effect of Voluntary Disclosure and Earnings Quality on the Relationship between Corporate Governance and Information Asymmetry. Accounting and Auditing Research, 10(39), 21-36.(in Persian)
Milgram, S. (1974). Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Hyper and Row.
Miller, K.D., Bromiley, P., (1990). Strategic risk and corporate performance, an analysis of alternative risk measure. The Academy of Management Journal, 33(4), 756-779.
Miller, K.D., Chen, W. R. (2004). Variable organizational risk preferences, Tests of the March-Shapira model. The Academy of Management Journal, 47(1), 105-115.
Mohammadi Khanghah, G., Piry, P., Mansourfar, G. (2020). Real Earnings Management, Corporate Governance Quality and Credit Rating. Accounting and Auditing Review, 26(4), 595-614. (in Persian)
Moradi, A., & Ghorbani, M. (2020). Mediating role of financial reporting quality on the relationship between corporate governance and stock liquidity risk. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(28), 15-32. (in Persian)
Namazi, M., & Kermani, E. (2009). Investigating the Effects of Ownership Structure on the Performance of the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 15(4), 83-100.(in Persian)
Neuyen, T., Locke, S., Reddy, K. (2015). Ownership concentration and corporate performance from a dynamic perspective: Does national governance quality matter? International Review of Financial Analysis, 41, 148-161.
Nickbakht, M.R., Seyedi, A., & Hashemolhoseini, R. (2010). Investigating the effect of board characteristics on firm performance. Journal of Accounting advances, 2(1), 251-270.
(in Persian)
Njah, Mouna, Jarboui, Anis (2013). Institutional investors, corporate governance, and earnings management around merger: evidence from French absorbing firms. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 18, 89-96.
Nouravesh, I., Karami, GH.R, Vani Sani, J. (2009). An Investigation on the Relationship Between Corporate Governance Mechanisms and Agency Costs Among Listed Firms of Tehran Stock Exchange, Accounting Research, 1(1), 4-27. (in Persian)
Pearce, J. A. II, Patel, P. C. (2018). Board of director efficacy and firm performance variability, The Journal of Long Range Planning, 51, 911-926.
Rajabi, R, & Ganji Arjenaki, A. (2010). Relationship between Corporate Governance and Financial Performance. Journal of Financial Accounting Research, 2(2), 23-34.
 
(in Persian)
Sanders, W.G., Hambrick, D.C., (2007). Swinging for the fences, the effects of CEO stock options on company risk taking and performance, Academy of Management Journal, 50(5), 1055-1078.
Sow, I., Tozo, K. (2019). The impact of Corporate Governance on firm's Performance and Earnings Management: The Case of China's Listed firms. International Journal of Science and Business, 3(1), 84-96.
Srivastava, G., Kathuria, V. (2020). Impact of corporate governance norms on the performance of Indian utilities. Energy Policy, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111414.
Tanabi, M., Rajabi, H. (2014). Investigating the Impact of Board Size and Independence on Agency Expenses. Financial Accounting, 6 (23), 86-103.
Tran, H., Turkiela, J. (2020). The powers that be: Concentration of authority within the board of directors and variability in firm performance, Journal of Corporate Finance, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3318660.
Vakilifard, H., & Bavandpour, L. (2011). Effects Corporate Governance on Firm Performance. Financial Knowledge of Securities Analysis, 3(8), 119-139.(in Persian)
Wilson, G. P. (1986). The relative information content of accruals and cash and cash flows: combined evidence at the earnings announcement and annual report date. Journal of accounting research, 24(1), 165-200.
Xie, B., Davidson, W. & DaDalt, P.J. (2003). Earnings management and corporate governance: the roles of the board and the audit committee. Journal of Corporate Finance, 9, 295-316.