ارزیابی رابطۀ بین نوع اظهار نظر حسابرس مستقل و کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مالکان شرکت­ها برای ایجاد نظارت بر نماینده، جلوگیری از رفتار­های فرصت‌طلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین کاهش هزینه­های نمایندگی، به حسابرس مستقل روی می‎آورند. این نقش حسابرسی برای بررسی دستکاری­ در صورت­های مالی و درنتیجه گزارش سودهای مدیریت ­شده توسط مدیران، اهمیت ویژه­ای دارد. بر این اساس، هدف مقالۀ حاضر بررسی ارتباط بین نوع اظهارنظر حسابرس مستقل با سنجه‌های کیفیت سود است. نمونۀ آماری این مطالعه مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1394-1388 است. داده­ها با استفاده از الگوی داده­های تابلویی و روش آرلانو باور ـ بلاندل باند، آزمون شده و در قالب سه مدل و با متغیرهای وابستۀ کیفیت سود (شامل پایداری سود)، کیفیت اقلام تعهدی و شاخص قابلیت اتکای اطلاعات، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین نوع گزارش حسابرس مستقل در هر سه مدل با شاخص­های کیفیت سود رابطۀ معناداری برقرار است. همچنین بین نوع گزارش حسابرس مستقل با پایداری و کیفیت اقلام تعهدی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد و درنهایت این ارتباط با قابلیت اتکای اطلاعات مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Relationship between the Type of Independent Auditor's Opinion and Earnings Quality

نویسندگان [English]

  • Parviz Piri 1
  • marieh gorbani 2
1 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 MSc. in Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Owners of companies for monitoring agent and prevent their opportunistic behaviors and reducing information asymmetries as well as reduce the cost of agent, refer to independent auditors. This role of auditing in examining manipulation of financial statements and consequently, earning management, has a particular importance. Thus the aim of this paper is to examine the relationship between types of independent auditor's opinion, and quality of profit indicators. Statistical sample of this study consists of 70 companies listed in the Tehran Stock Exchange during 2010-2016. The data has been tested with using the panel data approach and the Arellano-Bover/ Blundel- Bond (1998) method. The data has been analyzed by three models with considering earnings quality as related variable (including earnings sustainability, accrual items quality, and information reliance). The results showed that the type of independent auditor's report has a meaningful relationship with profit quality indices in all three models. Also, the type of independent auditor's report has a negative relation with sustainability index and quality of accrual items, and ultimately this relationship is meaningful and positive with information reliance index.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual items quality
  • Independent auditor report
  • Opinion type
  • Profit reliability
  • Profit sustainability
بادآور نهندی، ی.؛ تقی­زاده خانقاه، و. (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری. فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20(2)، 42- 19.­‎
بنی مهد، ب.؛ حساس یگانه، ی.؛ یزدانیان، ن. (1393). مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی. حسابداری مدیریت، 7(21)، 32-17.
پیری، پ.؛ شیخ محمدی، ا.؛ جوادی، ن. (1392). بررسی ارتباط بین اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی، تعداد صاحبکاران مؤسسۀ حسابرسی با کیفیت حسابرسی. فصلنامۀ دانش حسابرسی، 13(51)، 26-1.
توکل نیا، ا. (1396). تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته. فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 60-41.
جامعی، ر.؛ هلشی، م.؛ حاجی عیدی، ع. (1391). تأثیر عملکرد مدیران بر اظهارنظر حسابرس مستقل درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 19(70)، 14-1.
نونهال نهر، ع.؛ جبارزاده کنگرلویی، س.؛ پورکریم،­ ی. (1389). رابطۀ بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی. فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 17(3)، 70-55.  

یعقوب نژاد، ا.؛ امیری، م. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش­های حسابرسی و تأثیر عوامل مذکور بر ضریب همبستگی تغییرات قیمت و تغییرات سود سهام. فصلنامۀ پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 1(1)، 75- 53.

Arellano, B. & Blundell, B. (1998). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Economerics, 68 (1), 29–51.
Badavar Nahandi, Y. & Taghizadeh Khanqhah, V. (2013). The Relationship between Audit Quality and Investment Efficiency, Quarterly Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review,20(2), 19- 42. (in Persian)
Ball, R. & Shivakumar, L. (2006). The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research, 44(2), 207-242.
Banimehd, B., Hassasyeganeh, Y. & Yazdanian, N. (2014). Profit Management and Auditor's Opinion: Evidence from the Private Audit Division. Journal of Management Accounting, 7(21), 17-32. (in Persian)
Bannister, J.W. (2001). Earnings management and auditor conservatism: effects of SEC enforcement actions. Journal of Managerial Finance, 27, 57 – 71.
Beasley, M.S. & Petroni, K. (2001). Board independence and audit firm type. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 20(1),97-114.
Blundell, R. & Bondm, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87 (2), 115–143.
Bradshaw, M. T., Richardson, S. A. & Sloan, R. G. (2001). Do Analysts and Auditors Use Information in Accruals. Journal of Accounting Research, 39(1), 45–74.
Bruce, B., Jong, H. & Tony, K. (2007). Audit Quality and Properties of Analyst Earning Forecasts. Social Science Research Network, 83(2), 600-623.
Cynthia, B. & Guzman, L. (2010). It's official: Philippines bests India's. No. 1. BPO, Philippines Daily Inquirer.
Das, S. & Pandit, SH. (2010). Audit Quality, Life-Cycle Stage and the management earnings forecasts in IPO prospectuses. Journal of Business Finance & Accounting, (30), 125-167.
Dechow, P. M. & Dichev I.D. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review: Supplement, 77, 35-59.
Dennis, C. & Jeff, P. (2011). Audit quality and accrual persistence: evidence from the pre- and post-Sarbanes- Oxley periods. Managerial Auditing Journal, 26, 437-456.
Fallatah, Y. (2006). The Role of Asset Reliability and Auditor Quality in Equity Valuation. A dissertation of the requirements for the degree of Doctor or Philosophy. FloridaAtlantic Univercity; Available at UMI Microform.
Hogan, C.E. & Jeter, D.C. (1999). Industry specialization by auditors. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 18, 1-17.
Satip, B.O., Chanling, C., Alan, G.H. & Rajini, J. (2010). Accounting Conservatism and the Tradeoff between Relevance and Reliability of Cureent Earnings. Contemporary accounting research, 20(2), 413-460.
Ittonen, K., Vähämaa, E. & Sami Vähämaa. (2013). Female Auditors and Accruals Quality. Accounting Horizons, 27(2), 205-228.
Jameei, R. Helishi, M. & Hajieidi, A. (2012). Investigating the Effect of Managers' Performance on Independent Auditor's Opinion in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting And Auditing Review, 19 (7), 1-14. (in Persian)
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, Volume, 3(4), 305–360.
Johl, S., Jubb, C. & Houghton, K. (2007). Earnings management and the audit opinion: evidence from Malaysia. Managerial Auditing Journal, 22(7), 688-715.
Kothari, S. P., Andrew, J.L. & Charles, E.W. (2004). Performance Matched Discretionary Accrual Measures. Journal of Accounting and Economics, 30(1),163-197.
Nonahal Nahr, A., Jabbarzadeh Kangarluei, S. & Pourkarim, Y. (2010). The Relationship between Auditor Quality and Accrual Reliability. The Iranian Accounting And Auditing Review, 17(3), 55-70. (in Persian)
Piri, P., Sheikh Mohammadi, A. & Javadi, N. (2013). Investigating the Relationship Between the Size of the Audit Institution, the number of clients of the audit firm with quality of audit. Journal of Audit Knowledge, 13(51). (in Persian)
Ronen, J. (2008). Earnings Management (Vol. Volume 3). Springer Series in Accounting Scholarship, Canada.
Schipper, K. & Vincent, L. (2003). Earnings Quality. Accounting Horizons, 64 (2) , 97-110.
Scott, W. (1997). Defined earning management by the choice of accounting policies so as to achieve some specific managers’ objective. Pearson Education Canada.
Spathis, M. (2012). Earning management and the role of auditors in an unusual IFRS contex. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 21 (1), 62-78.
Tavakolnia, E. (2017). Auditor Industry Specialization, Free Cash Flow and Earning Management through Related Party Transactions. The Iranian Accounting And Auditing Review, 24(1), 41-60.(in Persian)
Tilis, L. (2005). Audit Quality and Risk Differences among Auditors. Available in: Retrieved from http://www.SSRN.com.
Tendeloo, B.T. & Vanstraelen, A. (2008). Earnings Management and Audit Quality in Europe: Evidence from the Private Client Segment Marke. Europan accounting review, 17 (3), 428-451.
The Accounting Standards Committee. (2008). Audit Organization (in Persian).
Wallace, W. A. (2004). The economic role of the audit in free and related markets: a look back and a look forward. Research in Accounting Regulation, 17 (1), 267–298.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT press, London.
Yagoob Nezhad, A. & Amiri, M. (2009). Investigation of effective factors on auditing report quality and its impact on correlation coefficient of price and shares earning changes. Journal of Financial Accounting and Audit Research, 1(1), 53-75. (in Persian)