دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، 1396 
3. تأثیر استراتژی شرکت و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه

صفحه 503-526

یداله تاری وردی؛ جواد نیک کار؛ الهه ملک خدایی حسنوند