دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، 1396 
4. بررسی تأثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت

صفحه 371-394

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری؛ مهدی بهارمقدم