اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام: آزمون نظریۀ جایگزینی و مکمل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، مؤسسۀ آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه‎های اقتصادی ـ اجتماعی اثرگذار بر رفتارهای فردی و سازمانی در جامعه به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری‌ که مدیران ارشد شرکت‌هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، رفتارهای صادقانه‌تری از خود نشان داده و تمایل کمتری به پنهان کردن اخبار بد دارند که بروز چنین رفتاری، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را در پی خواهد داشت. بر پایۀ این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعۀ اثر تعدیل‌کنندگی (اثر جایگزینی یا مکمل) نظارت خارجی بر این رابطه می‌پردازد. بدین منظور، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان‌های پایین به بالا استفاده شده است. میزان مالکیت سرمایه‎گذاران نهادی به‎عنوان سنجۀ نظارت خارجی مد نظر قرار گرفته و همچنین برای اندازه‌گیری اعتماد اجتماعی از پرسشنامۀ صفاری‎نیا و شریف (1389) بهره برده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نیز به‎کمک مدل‌های رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‎ها را کاهش می‌دهد. علاوه بر این مطابق با پیش‎بینی نظریۀ جایگزینی، نتایج نشان می‌دهد نظارت خارجی رابطۀ منفی بین اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‎ها را تضعیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Trust, External Monitoring and Stock Price Crash Risk: Testing Complementary and Substitution Theory

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezaei Pitenoei 1
  • Mehdi Safari Gerayli 2
  • Mohammad Norouzi 3
1 Assistant Prof. in Accounting, Golestan Institute of Higher Education, Gorgan
2 Assistant Prof., Dep. of Accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 Ph.D. Candidate in Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Social trust is considered as a socio-economic factor that influences organizational or individual behaviors. As such, CEOs with high social trust behave more honestly and are less likely to hide bad news, which lead to reducing corporate stock price crash risk. Given this argument, the present study is concerned with examining the association between social trust and stock price crash risk as well as exploring the moderating effect of external monitoring on this relation. To do so, negative skewness of stock return and down-to-up volatility are used to measure stock price crash risk, institutional investor's ownership percentage is used as a proxy for external monitoring, whereas Saffarinia and Sharif’s (2010) questionnaire is employed to measure social trust. Using multivariate regression model, the findings of the research indicate that social trust mitigates corporate stock price risk. Regarding the predictions of substitution theory, moreover, external monitoring weakens the negative association between social trust and corporate stock crash risk.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complementary Theory
  • External Monitoring
  • social trust
  • Stock price Crash Risk
  • Substitution Theory
بادآور نهندی، ی.، تقی‎زاده خانقاه، و. (1396). تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (1)، 40-19.
 برادران حسن‌زاده، ر.، پاک‌مرام، ع.، حسین بابایی، ق.، فریادی بناب، ع. (1395). تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 172-155.
بنی‌مهد، ب.، درویش، ح. (1395). اعتماد اجتماعی و نگرش حسابرسان دربارۀ استقلال. فصلنامۀ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(8)، 26-17.
حاجیها، ز.، چناری بوکت، ح. (1395). مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و چولگی بازده سهام. فصلنامۀ حسابداری ارزشی و رفتاری، 1(1)، 98-77.
خسروآبادی، ط.، بنی‌مهد، ب. (1394). پیش‌بینی بی‌اخلاقی و فساد مالی با توجه به اعتماد اجتماعی در حرفۀ حسابرسی. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 10(4)، 53-45.
دیانتی دیلمی، ز.، مرادزاده، م.، محمودی، س. (1391). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام. دانش سرمایهگذاری، 1(2)، 18-1.
 صفاری‎ نیا، م.، شریف، ن. (1389). ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‎سنجی پرسشنامۀ اعتماد اجتماعی. فصلنامۀ پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 3 (11)، 58-47.
فروغی، د.، فدوی م ح.، حاجیان نژاد، ا. (1394). بررسی تأثیر سیاست‌های اجتناب مالیاتی بر نوع گزارش حسابرس در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامۀ مالیات، ۲۳ (۲۵)، 199-181.
فولاد، ف.، یعقوب‎نژاد، ا.، تالانه، ع. (1391). محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (3)، 118-99.
موسوی شیری، س. م.، پیشوایی، ف.، خلعتبری، ح. (1395). ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه‌کاری و سرمایه‎گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 234-213.
ودیعی نوقابی، م ح.، رستمی، ا. (1393). بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ حسابداری مالی، 6 (23)، 66-43.
Badavar Nahandi, Y., Taghizadeh Khanqh, V. (2017). The Effect of Dividend Payments and Bad News Hoarding on Stock Price Crash Risk with an Emphasis on Information Asymmetry. The Iranian Accounting and Auditing Review, 24 (1), 19-40. (in Persian)
Bae, S. C., Chang, K. & Kang, E. (2012). Culture, corporate governance, and dividend policy: International evidence. Journal of Financial Research, 35(2), 289–316.
Banimahd, B., Darvish, H. (2016). Social trust and auditors’ attitudes towards independence, Journal of accounting knowledge and management auditing, 5(19), 17-26. (in Persian)
Baradaran Hassanzadeh, R., Hossein Babaei, Gh. & Faryadi, A. (2016). The Impact of Some Corporate Governance Mechanisms on the Auditor’s Report Content. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (2), 155-172. (in Persian)
Callen, J. L. & Fang, X. (2013). Institutional Investor stability and Crash Risk: Monitoring or Expropriation? Journal of Banking & Finance, 37(8), 3047–3063.
Cao, C., Xia, C. & Chan, K.C. (2016). Social trust and stock price crash risk: Evidence from China. International Review of Economics and Finance, 46, 148-165.
Chen, Y., Dou, P. Y., Rhee, S. G., Truong, C. & Veeraraghavan, M. (2015). National culture and corporate cash holdings around the world. Journal of Banking and Finance, 50, 1–18.
Cialdini, R. B. & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55, 591–621.
Desai, M. & Dharmapala, D. (2009). Earnings Management, Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment. National Tax Journal, 62, 169–186.
Dianati Dilami, Z., Moradzadeh Fard, M. & Mahmoudi, S. (2012). Examine the effect of Institutional Investors on Reduce Stock Price Crash Risk, Investment knowledge, 1(2), 1-18. (in Persian)
Foolad, F., Yaghoobnezahd, A. & Talaneh, A. (2012). Conservatism and stock price crash risk. The Iranian Accounting and Auditing Review, 19(3), 99-118. (in Persian)
Foroghi, D., Fadavi, M. H. & Hajian Nejad, A. (2015). Investigating the Impact of Tax Avoidance Policies on the Type of Auditor's Report in Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Tax research, 23 (25), 181-199.
(in Persian)
Gambetta, D. (1988). Can we trust? In: Trust: Making and Breaking Cooperative Re- lations. Basil Blackwell, New York.
Garrett, J., Hoitash, R. & Prawitt, D. F. (2014). Trust and financial reporting quality. Journal of Accounting Research, 52(5), 1087–1125.
Gray, S. J., Kang, T. & Yoo, Y. K. (2013). National culture and international differences in the cost of equity capital. Management International Review, 53(6), 899–916.
Guisoet, L., Sapienza, P. & Zingales, L. (2004). The role of social capital in financial devel- opment. American Economic Review, 94, 526–556.
Hajiha, Z. & Chenari Bouket, H. (2016). Skewness of Stock Returns and corporate social responsibility, Iranian journal of valued and behavioral accountings achievements, 1(1), 77-98. (in Persian)
Hanlon, M. & Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement. Journal of Public Economics, 93(1-2), 126-141.
Hong, H. & Stein, J. C. (2003). Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes. The Review of Financial and Studies, 16(2), 487-525.
Hutton, A.P., Marcus, A.J. & Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94, 67-86.
Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Jha, A. & Chen, Y. (2015). Audit fees and social capital. Accounting Review, 90(2), 611–639.
Jin, L. & Myers, S.C. (2006). R2 around the world: new theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79(2), 257–292.
Khan, M. & Watts, R. L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm–year measure of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 132–150.
Khosroabadi, T. & Banimahd, B. (2016). Prediction of social trust & fiscal corruption in audit profession, Ethics in Science and Technology, 10 (4), 45-53. (in Persian)
Kim, J. B. & Zhang, L. (2016). Accounting conservatism and stock price crash risk: firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412–441.
Kim, J. B., Li, Y. & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100, 639–662.
Kim, J. B., Wang, Z., & Zhang, L. (2016). CEO overconfidence and stock price crash risk. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720–1749.
Kim, J. B. & Zhang, L. (2010). Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Firm-level evidence. Unpublished Working Paper, City University of Hong Kong.
Kim, Y., Li, H. & Li, S. (2014). Corporate social responsibility and stock price crash risk. Journal of Banking and Finance, 43, 1–13.
La, R., Lopez-de-Silanes, R., Shleifer, A. & Vishny, R. (1997). Trust in large organi- zations. American Economic Review, 87(2), 333–338.
Li, W. & Cai, G. (2016). Religion and stock price crash risk: Evidence from China. China Journal of Accounting Research, 9(3), 235–250.
Li, X., Wang, S. S. & Wang, X. (2017). Trust and stock price crash risk: Evidence from China. Journal of Banking and Finance, 76, 74 –91.
Mousavi shiri, S. M., Pishva, F. & khalatbari, H. (2016). The review of earnings management in different level of conservatism and institutional investors base on Benford law. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(2), 289–316. (in Persian)
Pevzner, M., Xie, F. & Xin, X. (2015). When firms talk, do investors listen? The role of trust in stock market reactions to corporate earnings announcements. Journalof Financial Economics, 117(1), 190–223.
Saffarinia, M., Sharif, N. (2010). Social Trust Questionnaire [on-line]. Available: www.drsaffarinia.ir. (in Persian)
Vadeei Noghabi, M. H. & Rostami, A. (2014). The impact of type of institutional ownership on future stock price crash risk: Evidence from companies listed in tehran stock exchange (TSE). Quarterly financial accounting journal, 6 (23), 43-66. (in Persian)
Wu, W.F., Firth, M. & Rui, O.M. (2014). Trust and the provision of trade credit. Journal of  Bank ing Finance, 39, 146–169.
Xu, N.H., Li, X.R., Yuan, Q.B., Chan, K.C. (2014). Excess perks and stock price crash risk: evidence from China. Journal of Corporate Finance, 25, 419-434.