بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی بر حق‎الزحمۀ حسابرسیِ شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

تنوع جنسیتی به افزایش ارتباطات، به‎کارگیری دیدگاه‌های متنوع و اثربخشی در هیئت‎مدیره و کمیتۀ حسابرسی منجر می‌شود. مسئولیت‎پذیری زیاد زنان و حضور بهتر آنها در جلسه‎ها در مقایسه با مردان، ممکن است رفتار و اثربخشی جلسه‎ها را بهبود دهد. براساس مطالعات، حضور نمایندۀ زن در کمیتۀ حسابرسی می‌تواند به اثربخشی آن کمک کرده و به بهبود فعالیت‌های نظارتی بینجامد و به‎دنبال آن حق‎الزحمۀ حسابرسی را نیز تعدیل کند. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حضور حداقل یک نمایندۀ زن در کمیتۀ حسابرسی، بر حق‎الزحمۀ حسابرسی می‌پردازد. داده‌های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (544 مشاهده) طی سال‌های 1391 تا 1394 با استفاده از تحلیل رگرسیون با رویکرد داده‌های ترکیبی آزمون شد. یافته‌ها حاکی از آن‌ است، حضور حداقل یک نمایندۀ زن در کمیتۀ حسابرسی می‌تواند حق‎الزحمۀ حسابرسی را کاهش دهد که مطابق با دیدگاه عرضه در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Gender Diversity in the Audit Committee on the Audit Fees of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Imani 1
  • Mostafa Abdi 2
  • Mahdi K Azemi Olum 2
1 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Human Sciences, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty of Management & Accounting, Islamic Azad University, Qaznin, Iran
چکیده [English]

Abstract

Gender diversity leads to increased communication and taking into account the diverse perspectives and effectiveness of the board and audit committee. A high level of women's responsibility and their better attendance at meetings than mens improves the behavior and effectiveness of the sessions. According to the studies, the presence of women's representative in the Audit Committee could help to improve effectiveness and regulatory activities, and subsequently modify audit fees. For this purpose, this study examines the impact of the presence of at least one female representative on the Audit Committee's audit pricing right. For this experimental study, a sample of 136 participants (544 observations) listed on the TSE during the years 2012 to 2016 and their data was analized using regression analysis with panel data approach. The results show that the presence of at least one female member of Audit Committee may reduce audit fees. This finding is consistent with supply side perspective.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit committee
  • Audit fees
  • Auditing
  • Corporate governance
  • Gender Diversity
بنی‌مهد، ب.، عربی، م.، حسن‌پور، ش. (1395). پژوهشهای تجربی و روش شناسی در حسابداری. تهران: انتشارات ترمه.
پورحیدری، ا.، گل‌محمدی شورکی، م. (1394). تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (3)، 318-301.
حساس‌یگانه، ی.، برزیده، ف.، تقوی‌فرد، م، ت.، فرهمند سیدآبادی، م. (1395). بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسه‌های حسابرسی بر حق‎الزحمۀ حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (3)، 352-333.
حساس‌یگانه، ی.، حسنی‎القار، م.، مرفوع، م. (1394). بیش‌اطمینانی مدیریت و حق‎الزحمۀ حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (3)، 384-363.
خدادادی، و.، قربانی، ر.، خوانساری، ن. (1393). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 72-57.
سپاسی، س.، عبدلی، ل. (1395). تأثیرات حضور زنان در هیئت‎مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (29)، 58-39.
صالحی، م.، اورادی، ج.، سالاری فورگ، ز. (1395). تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی. دانش حسابداری، 7 (26)، 83-59.
لاری‌دشت‌بیاض، م.، اورادی، ج. (1396). بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‎الزحمۀ حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (1)، 102-81.
نیکبخت، م، ر.، تنانی، م. (1389). آزمون عوامل مؤثر بر حق‎الزحمۀ حسابرسی صورت‌های مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2 (2)، 132-111.
Abbott, L., Park, Y. & Parker, S. (2000). The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud. Managerial Finance, 26(11), 55–67.
Abbott, L., Parker, S. & Presley, T. (2012). Female Board Presence and the Likelihood of Financial Restatement. Accounting Horizons, 26(4), 607–629.
Abbott, L., Parker, S., Peters, G. & Raghunandan, K. (2003). The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 22(2), 17- 32.
Adams, R. & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics, 94(2), 291–309.
Banimahd, B., Arabi, M. & Hassanpoor, SH. (2016). Emprical researche and methodology in accounting. Tehran, Terme press. (in Persian)
Carcello, J. & Neal, T. (2000). Audit Committee Composition and Auditor Reporting. The Accounting Review, 75(4), 453-467.
Carcello, J., Hermanson, D., Neal, T. & Riley, R. (2002). Board Characteristics and Audit Fees. Contemporary Accounting Research, 19(3), 365–384.
Carter, D., Simkins, B. & Simpson, W. (2003). Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. The Financial Review, 38(1), 33–53.
Chen, M., Moroney, R. & Houghton, K. (2005). Audit Committee Composition and the Use of an Industry Specialist Audit Firm. Accounting and Finance, 45(2), 217-239.
Chen, Y., Eshleman, J. & Soileau, J. (2016). Board Gender Diversity and Internal Control Weaknesses. Advances in Accounting incorporating advances in international accounting, 32(1), 1-9.
Cohen, J., Krishnamoorthy, G. & Wright, A. (2008). Form versus substance: The implications for auditing practice and research of alternative perspectives on corporate governance. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 27(2), 181–198.
Cox, T., Lobel, S. & McLeod, P. (1991). Effects of ethnic group cultural differences on cooperative andcompetitive behavior on a group task. Academy of Management Journal, 34(4), 827–847.
Dallas, L. (2002). The New Managerialism and Diversity on Corporate Boards of Directors. Tulane Law Review, 76(5-6), 1363–1405.
DeZoort, T. & Salterio, S. (2001). The Effects of Corporate Governance Experience and Financial Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members' Judgments. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 20(2), 31–47.
Eagly, A. & Carli, L. (2003). The Female Leadership Advantage: An Evaluation of the Evidence. The Leadership Quarterly, 14(6), 807–834.
Erhardt, N., Werbel, J. & Shrader, C. (2003). Board of Director Diversity and Firm Financial Performance. Corporate Governance: An International Review, 11(2), 102–110.
Fondas, N. & Sassalos, S. (2000). A Different voice in the Boardroom: How the Presence of Women Directors Affects Board Influence over Management. Global Focus, 12(2), 13–22.
Goodwin, J. & Kent, P. (2006). Relation between External Audit Fees, Audit Committee Characteristics and Internal Audit. Accounting and Finance, 46(3), 387–404.
Green, C., Jegadeesh, N. & Tang, Y. (2009). Gender and Job Performance: Evidence from Wall Street. Financial Analysts Journal, 65(6), 78–91.
Gul, F.A., Srinidhi, B. & Ng, A.C. (2011). Does genderdiversity improve the informativeness of stock prices? Journal of Accounting and Economics, 51(3), 314-338.
Hambrick, D., Cho, T. & Chen, M. (1996). The influence of top management team heterogeneity on firms’ competitive moves. Administrative Science Quarterly, 41(4), 659–684.
Hasas Yegane, Y., Barzide, F., Taghavi Fard, M.T. & Farahmand Seyedabadi, M. (2016). Investigating the impact of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Fee and Audit Market Competition. Quarterly Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(3), 363–384. (in Persian)
Hasas Yegane, Y., Hasani Alghar, M. & Marfoe, M. (2015). Overconfidence Management and Audit Fee. Quarterly Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(3), 363–384. (in Persian)
Hillman, A., Shropshire, C & Cannella, A. (2007). Organizational Predictors of Women on Corpo rate Boards. Academy of Management Journal, 50(4), 941–952.
Huse, M. & Solberg, A. (2006). Gender-related Boardroom Dynamics: How Scandinavian Women Make and can Make Contributions on Corporate Board. Women in Management Review, 21(2), 113–130.
Huse, M., Nielsen, S. & Hagen, I. (2009). Women and Employee-elected Board Members, and their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics, 89(4), 581–597.
Ismail, K, I, K. & Abdullah, S, N. (2013). Does Women Representation on Boards and Audit Committees Restrict Earnings Management? The Impact of Family Ownership in Malaysian Firms. Proceedings of the First AARESOC International Conference on Business and Management.
Ittonen, K., Miettinen, J. & Vahamaa, S. (2010). Administration Does Female Representation on Audit Committees Affect Audit Fees. Quarterly Journal of Finance and Accounting, 49(3-4), 113–139.
Jehn, K., Northcraft, G. & Neale, M. (1999). Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict and Performance in Workgroups. Administrative Science Quarterly, 44(4), 741–763.
Kalbers, L. P. & T. J. Fogarty. )1993(. Audit committee effectiveness: An empirical investigation of the contribution of power, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 12(1), 24-49.
Khodadadi, V., Ghorbani, R. & Khonsari, N. (2014). The Effect of Ownership Structure on Audit Fee. Quarterly Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review,21(1), 57-72. (in Persian)
Krishnan, G. & Parsons. L. (2008). Getting to the Bottom Line: An Exploration of Gender and Earnings Quality. Journal of Business Ethics, 78(1-2), 65–76.
Kumar, A. (2010). Self-selection and the Forecasting Abilities of Female Equity Analysts. Journal of Accounting Research, 48(2), 393–435.
Lari Dasht Beyaz, M. & Oradi, j. (2017). The Investigation of the Association between CEO Tenure and Financial Expertise to Audit Fee. Quarterly Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review, 24(1), 81–102.
(in Persian)
Lee, H. S., Li, X. & Sami, H. (2015). Conditional Conservatism and Audit Fees. Accounting Horizons, 29 (1), 83–113.
Nikbakht, M.R. & Tanani, M. (2010). Test of Factors Influencing Financial Audit Fee. Journal of Financial Accounting Researches 2(2), 111-132. (in Persian)
Pourhaidari, O. & Golmohammadi Shouraki, M. (2015). The impact of corporate tax risk on audit fee. Quarterly Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(3), 301–318. (in Persian)
Robinson, G. & Dechant, K. (1997). Building a Business Case for Diversity. Academy of Management Executive, 11(3), 21-31.
Rose, C. (2007). Does Female Board Representation Influence Firm Performance? The Danish Evi dence. Corporate Governance: An International Review, 15(2), 404–413.
Salehi, M., Ouradi, J. & Salari, Z. (2016). The effect of Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag. Journal of Accounting Knowledge, 7(26), 59–83. (in Persian)
Sankaraguruswamy, S. & Whisenant, S. )2004(. Pricing Initial Audit Engagements: Empirical Evidence Following Public Disclosure of Audit Fees. Working paper, University of Houston.
Schubert, R. (2006). Analyzing and Managing Risks On the Importance of Gender Difference in Risk Attitudes. Managerial Finance, 32(9), 706–715.
Sepasi, S. & Abdoli, L. (2016). Women in The Boardroom and Their Impact on firm value and financial Performance. Journal of Auditing and financial accounting researches, 8(29), 58-39. (in Persian)
Stewart, J. & Munro, L. (2007). The Impact of Audit Committee Existence and Audit Committee Meeting Frequency on the External Audit: Perceptions of Australian auditors. International Journalof Auditing, 11(1), 51-69.
Thiruvadi, S. & Huang, H. (2011). Audit Committee Gender Differences and Earning Management. International Journal, 26(7), 483-498.
Turley, S. & Zaman, M. (2004). The Corporate Governance Effects of Audit Committees. Journal of Management and Governance, 8(3), 305–332.
Umans, T., Collin, S. & Tagesson, T. (2008). Ethnic and Gender Diversity, Process and Performance inGroups of Business Students in Sweden. Working paper, Kristianstad University.
Vafeas, N. & Waegelein, J. (2007). The Association between Audit Committees, Compensation Incentives, and Corporate Audit Fees. Review of Quantitative Finance and Accounting, 28(3), 241–255.
Xiang, R., Qin, M. & Peterson, C, A. (2015). Gender Diversity of Audit committee and Audit Fees: Evidence from Chinese Listed Companies. Asian Journal of Finance & Accounting, 7(2), 239-254.