تأثیر استراتژی شرکت و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 مربی حسابداری، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ­تأثیر استراتژی شرکت (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی سرمایه‎گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده) و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه است. بدین منظور هفت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شد و داده­های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دورۀ زمانی 1385 تا 1394 تجزیه و تحلیل شدند. مدل رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد استراتژی سرمایه­گذاری، استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده و توانایی مدیریت سبب افزایش عدم تقارن رفتار هزینه می­شود. افزون بر این، نتایج مؤید آن است که متغیرهای استراتژی‎های رقابتی شرکت و تأمین مالی سبب کاهش عدم تقارن رفتار هزینه می‎شود. از سوی دیگر، نتایج گویای آن است که استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Company's Strategy and Managerial Ability on Asymmetric Cost Behavior

نویسندگان [English]

  • Yadollah Tariverdi 1
  • Javad Nik kar 2
  • Elahe Malekkhodae Hasanvand 3
1 Assistant Prof., Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Instructor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran East Branch, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study isto examine the effect of the company's strategy (Including competitive strategy, investment strategy, financing strategy, company strategy based on past information, and company strategy based on future information) and managerial ability on asymmetric cost behavior. For this purpose seven hypotheses are developed and data about 106 companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period between the years 2006 to 2015 are analyzed. Regression models using panel data approach are reviewed and tested. The results show that the investment strategy, company strategy based on future information and management ability increase the asymmetry of cost behavior.In addition, the results show that the company's competitive index and financing strategy variables reduce the asymmetry of cost behavior.On the other hand, the results indicate that the company strategy based on past informationand GDP growth have no significant effect on the asymmetry of cost behavior in companies listed in the Tehran Stock Exchange.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ability of management
  • Asymmetric cost behavior
  • Corporate strategy
  • Costs stickiness
  • Product market competition
کردستانی، غ.؛ مرتضوی، م. (1391). بررسی تأثیر تصمیمات سنجیدۀ مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (67)، 90- 73.
مشایخی، ب.؛ عظیمی، ع. (1395). تأثیر توانایی‌های مدیریت بر رابطۀ بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (2)، 267- 253.
نیک­کار، ج.؛ حمیدی، ا.؛ جلیلی، ا. (1396). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی هزینه. مجلۀ پژوهش­های تجربی حسابداری، 6(1)، 28-1.
Abdulhamied, A. A., & Abulezz, M. E. (2014). An empirical investigation of the effect of cost structure and demand uncertainty on SA&G cost stickiness. Available in: http:// ssrn.com/abstract= 2311584.
Anderson, M., Asdmir, O. & Tripathy, A. (2013). Use of precedent and antecedent information in strategic cost management. Journal of Business Research, 66 (5), 643–650.
Anderson, M., Banker R. & Janakiraman, S. (2003). Are Selling, General, and Administrative Costs ‘Sticky’? Journal of Accounting Research, 41(1), 47-63.
Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. & Chen, J, Y. (2016). The Confounding Effect of Cost Stickiness on Conservatism Estimates. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 203-220.
Banker, R.D., Byzalov, D., Ciftci, M., Mashruwala, R. (2014). The moderating effect of prior sales changes on asymmetric cost behavior. Journal of Management Accounting Research, 26 (2), 221–242.
Bonsall, S., Holzman, E, R & Miller, B, P. (2016). Managerial Ability and Credit Risk Assessment. Management Science, 63(5), 1425-1449.
Calleja, K., Steliaros, M. & Thomas, D.C. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research, 17(2), 127- 140.
Christos, V. N. & Vlismas, O. (2016). Strategy, managerial ability and stick behavior of selling, general and administrative expenses. Available in: http:// ssrn.com/abstract= 2672765.
Demerjian, P., Lev, B. & MacVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity test. Management Science, 58(7), 1229-1248.
Kama, I. & Weiss, D. (2013). Do Earnings Targets and Managerial Incentives Affect Sticky Costs? Journal of Accounting Research forthcoming, 51 (1), 201-224.
Keller, G. & Warrack, B. (2003). Statistics for management and economics (6th ed.). Pacific Grove, CA: Duxbury Press.
Kordestani, Gh. & Mortazavi, M. (2012). The Impact of Managers’ Deliberate Decisions on Costs’ Stickiness, The Iranian Accounting And Auditing Review, 19(67), 73-90. (in Persian)
Li, W. L. & Zheng, K. (2016). Product market competition and cost stickiness. Rev Quant Finan Acc, Springer Science, July 2016.
Mashayakhi, B. & Azimi, A. (2016). Influence of Manager's Abilities On The Relation Between Real Earning Management and Future Firm Performance, The iranian Accounting And Auditing Review, 22(2), 253-267. (in Persian)
Nikkar, J., Hamidi, A. & Jalili, A. (2017). The Effect of Corporate Social Responsibility on Behavior Cost Sticky. Journal of Empirical Accounting Research, 6(1), 1- 28. (in Persian)