تدوین مدل پیاده‎سازی نظام ارزش‎های منصفانه در ایران با تأکید بر اندازه‎گیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین‎المللی، نقش ارزش‎های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت‎های ایرانی پررنگ‎تر خواهد کرد. تجربۀ به‎کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه­گذاری­ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش‎های منصفانه به‎واسطۀ تطابق با استانداردهای حسابداری بین‎المللی پررنگ‎تر شده، پیاده‎سازی استاندارد به‎دلیل فراهم‎نبودن زیرساخت‎های لازم با تعویق مواجه شده است. در همین رابطه با 17 نفر از خبرگان حوزه‎های مختلف (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعۀ حسابداران رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران ارشد شرکت‎ها و متخصصان مالیاتی) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحقیق تئوری داده‎بنیاد، مدلی شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط بستر، شرایط مداخله‎گر و پیامدها در خصوص پیاده‎سازی ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازه‎گیری در ایران ارائه شد. توجه و توسعۀ حوزۀ ارزشیابی و ارزشگذاری در داخل کشور و ایجاد استانداردهای ارزشیابی برای ارزشیابان مستقل، از دستاوردهای مهم این تحقیق است که به ارتقای اندازه‎گیری ارزش‎های منصفانه کمک می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Implementing the Fair Value Approach in Iran: With Emphasis on Measurement

نویسندگان [English]

  • GHOLAMREZA KARAMI 1
  • Salman Beik Boshrouyeh 2
1 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Market supervisors’ movement towards international accounting standards can highlight the role of fair values ​​in the financial reporting of Iranian companies. Past experience has shown that although fair values ​​have become more sophisticated by complying with international accounting standards, standard adoption has been delayed due to the lack of necessary infrastructure. In this regard, 17 experts from different field's securities and stock market organization, audit organization, official accountants community, experts in the field of justice, corporate executives and tax professionals were interviewed. Conditions, strategies, context, intervening conditions and implications about adopting a fair value system are presented through the grounded theory research method and with an emphasis on measurement. This paper helps to turn attentions to valuation area in the country, and to develop valuation standards for independent assessor which promotes fair value measurement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair value
  • Grounded theory
  • Infrastructure
  • Measurement
  • Valuation
دانایی فرد، ح. (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایتپژوهی، پدیدارشناسی، نظریۀ دادهبنیاد، قومنگاری، مطالعۀ موردی). تهران: صفار.
مشایخی، ب.؛ مداحی، آ.؛ مهرانی، س.؛ رحمانی، ع. (1392). تدوین مدل کیفیت حسابرسی. بورس اوراق بهادار، 6(23)، 137-103.
نوری، ع.؛ مهرمحمدی، م. (1390). الگویی برای بهره‎گیری از روش نظریۀ برخاسته از داده‎ها در پژوهش‎های‎تربیتی. مطالعات برنامۀ درسی، 6 (23)، 35-8.
Adhikari, A. & Tondkar, R. (1992). Environmental Factors Influencing Accounting Disclosure Requirements of Global Stock Exchanges. Journal of International Financial Management and Accounting, 4 (2), 75-105.
Ali, A. & Hwang, L. (2000). Country-Specific Factors Related To Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting Data. Journal of Accounting Research, 38 (1), 1-21.
Alnajjar, F. (1986). Standardization in Accounting Practice: A Comparative international Study. International Journal of Accounting, 21(1), 161-176.
Ball, R., Kothari, S. & Robin, A. (2000). The Effects of International Institutional Factors on Properties of Accounting Earnings. Journal of Accounting and Economics, 29(1), 1-51.
Barth, M. E., & Landsman, W. R. (1995). Fundamental Issues Related to Using Fair Value Accounting for Financial Reporting. Accounting Horizons, 9(4), 97-107.
Craig, R. & Diga, J. (1996). Financial Reporting Regulation In ASEAN: Features and Prospects. The International Journal of Accounting, 31 (2), 239-259.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Daske, H., Hail, L., Leuz, C., Verdi, R. (2008). Mandatory IFRS Reporting Around the World: Early Evidence on The Economic Consequences. Journal of Accounting Research, 46 (5), 1085-1142.
Doupnik, T. & Salter, S. (1995). External Environment, Culture, and Accounting Practice: A Preliminary Test of a General Model of International Accounting Development. The International Journal of Accounting,  Vol. 30, 189-207.
El-Gazzar, S., P. Finn, And R. Jacob, (1999), An Empirical Investigation Of Multinational Firms Compliance With International Accounting Standards, The International Journal Of Accounting 34 (2): 239-248.
Gernon, H. & Meek, G. (2001). Accounting: An International Perspective (5 Ed.). MA: Mcgraw-Hill, Boston.
Glaser, B. G. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies Forqualitative Research. Aldine Publishing, Chicago.
Glaser, B. (1978) Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, CA: Sage.
Glaser, B. (1992). Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Goulding, C. (2002) Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business Andmarket Researchers. Sage, London.
Gray, S., (1988), Towards A Theory Of Cultural Influence On The Development Of Accounting Systems Internationally, ABACUS 24 (March): 1-15.
Hail, L., Leuz, C. & Wysocki, P. (2010). Global Accounting Convergences and The Potential Adoption of IFRS By The U.S. (Part I): Conceptual Underpinnings and Economic Analysis. Accounting Horizons, 24 (3), 355-394.
Jaggi, B. & Low, P. (2000). Impact of Culture, Market Forces, and Legal System on Financial Disclosures. The International Journal of Accounting, 35 (4),  495-519.
La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R. (1997). Legal Determinants of External Finance. The Journal of Finance, 52 (3), 1131-1150.
Mashayekhi, B., Maddahi, A., Mehrani, S. & Rahmani, A. (2013). Development of audit quality model. Securities and Exchange Quarterly, 6(23), 103-137.
(in Persian)
Nobes, C. (1998). Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting. ABACUS, 34 (2), 162-187.
Nouri, A., Mehr Mohammadi, M. (2011). A model for using the grounded theory in educational research. Curriculum Studies, 6(23), 8 - 35. (in Persian)
Ramanna, K. & Sletten, E. (2009). Why Do Countries Adopt International Financial Reporting Standards? Harvard Business School Accounting and Management Unit. Working Paper No. 09-102.
Salter, S. (1998). Corporate Financial Disclosure In Emerging Markets: Does Economic Development Matter? The International Journal of Accounting, 33 (2), 211-234.
Salter, S. & Niswander, F. (1995). Cultural Influence on The Development of Accounting Systems Internationally: A Test of Gray’s [1988] Theory. Journal of International Business, 26 (2), 379-397.
Saudagaran, S. & Diga, J. (2000). The Institutional Environment of Financial Reporting Regulation In ASEAN. The International Journal of Accounting, 35 (1), 1-26.
Stanisic, N., Avric, S. P., Mizdrakovic, V., Djeni, M. (2012). Mark-To-Market Accounting As The Magnifier Of Financial Crisis.
Strauss, A. (1987). Qualitative Analysis For Social Scientists. New Work: Cambridge University Press.
Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures For Developing Grounded Theory (2 Nd Ed.). Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3 Rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 Wolk, H.I., Dodd, J.L. & Rozycki, J.J. (2016). Conceptual Issues in a Political and Economic Environment, SAGE Publications.
Xiao, J., Weetman, P. & Sun, M. (2004). Political Influence and Coexistence of a Uniform Accounting System and Accounting Standards: Recent Development In China. ABACUS, 40 (2), 193-218.
Yang, D. & Lee, C. (1994). An Empirical Analysis of Pan-Pacific Accounting Practices in the 1970s. Advances in International Accounting, 6, 133-145.
Young, D. & Guenther, D. (2003). Financial Reporting Environments and International Capital Mobility. Journal of Accounting Research, 41 (3), 553-579.
Zarzeski, M. (1996). Spontaneous Harmonization Effects of Culture and Market Forces on Accounting Disclosure Practices. Accounting Horizons, 10 (1), 18-37.