رابطۀ اقلام تعهدی، جریان‎های نقدی و سودآوری عملیاتی با بازدهی سهام؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اقلام تعهدی بخش غیرنقدی سود را تشکیل می‌دهد. با خارج کردن اقلام تعهدی از سودآوری عملیاتی، به معیاری دست می‌یابیم که سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد است. حال با استفاده از این معیار، به پیش‌بینی بازدهی سهام می‌پردازیم. تحقیق حاضر در ادامۀ تحقیقات پیشین و در راستای مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها انجام‌شده است. با بررسی نمونه‌ای از بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1394 که شامل 164 شرکت می‌شود، رابطۀ اقلام تعهدی، سودآوری عملیاتی و سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد با بازدهی سهام بررسی شد و این نتیجه به‎دست آمد که سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد، معیار بهتری برای توضیح بازدهی سهام است. همچنین با واردکردن این سه عامل به مدل قیمت‌گذاری سه عاملی فاما و فرنچ و بررسی توان توضیحی مدل از طریق آزمون‌های مختلف از جمله GRS، مشاهده شد که مدل ترکیبی سه عاملی فاما و فرنچ به‎علاوۀ عامل سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد، بالاترین توان توضیحی را نسبت به سایر مدل‌های آزمون شده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accruals, Cash Flow, and Operating Profitability in the Cross Section of Stock Returns; Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Osoolian 1
  • Seyed Jalal Sadeghi Sharif 1
  • MohammadAmin Khalili 2
1 Assistant Prof., Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Financial Management, Faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Accruals are the non-cash component of earnings. Cash-based operating profitability is a measure that excludes accruals from the operating profitability. We used this measure to predict stock returns. With a sample of 164 stocks from the Tehran Stock Exchange (TSE) over the period of 2006 to 2015. We observed the relations between accruals, operatingprofitability and cash-based operating profitability in the cross section of stock returns and found that cash-based operating profitability is a better measure compared to accruals and operating profitability in predicting stock returns. We also performed portfolio sorts and priced accrual-size portfolios using Fama and French three-factor model augmented with accruals, operating profitability and cash-based operating profitability. It turned out that the three factor model which was augmented with cash-based operating profitability factor outperformed other augmented models for pricing portfolios sorted by accruals-size according to well-known performance measurement tests such as GRS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual anomaly
  • Accruals
  • Cash-based operating profitability
  • Operating profitability
  • Stock Returns
بابالویان، س.؛ مظفری، م. (1395). مقایسۀ قدرت پیش‌بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل‌های چهار عاملی کارهارت و q عاملی HXZ در تبیین بازده سهام. فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(30)، 32-17.
حزبی، ه.؛ صالحی، ا. (1395). مقایسۀ قدرت توضیح‎دهندگی مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام. مجلۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (28)، 152-137.
عیوض لو، ر.؛ قهرمانی، ع.؛ عجم، ع. (1395). بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS. تحقیقات مالی، 18 (4)، 714- 691.
کامیابی، ی.؛ شهسواری، م.؛ سلمانی، ر. (1395). بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطۀ بین مدیریت واقعی سود و هزینۀ سرمایه. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 23(1)، 38-19.
نوبخت، م.؛ برادران حسن‎زاده، ر. (1396). تأثیر جریان‎های نقد آزاد بر مدیریت سود واقعی و تصنعی. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 24(3)، 440- 421.
Babalooyan, S. & Mozaffari, M. (2016). To Compare the Explanatory Power of the Five-Factor Fama French Model with Carhart and q-Factor Models: Evidences from Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 9(30), 17-32. (in Persian)
Ball, R., Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6 (2), 159–178.
Ball, R., Gerakos, J., Linnainmaa, J., Nikolaev, V. (2016). Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross section of stock returns. Journal of Financial Economics, 121 (1), 28 - 45.
Barillas, F. & Shanken, J. (2015). Which Alpha? NBER working paper, No. 21698. NBER.
Carhart, M.M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 52, 57-82.
Dechow, P. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: the role of accruals. Journal of Accounting and Economics, 18(1), 3–42.
Eyvaz Loo, R. & Ghahremani, A. & Ajam, A. (2016). Evaluating the Performance of the Five-Factor Fama French Model using GRS test. Journal of Financial Research, 4(18), 691-714. (in Persian)
Fairfield, P. & Whisenant, S. & Yohn, T. (2003). Accrued earnings and growth: Implications for future profitability and market mispricing. The Accounting Review, 78(1), 353–371.
Fama, E. (1998). Determining the number of priced state variables in the ICAPM. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33 (2), 217–231.
Fama, E. & French, K. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116 (1), 1–22.
Fama, E. & French, K. (2016). Dissecting anomalies with a five-factor model. Review of Financial Studies, 29, 69–103.
Fama, E., French, K. (1993). Common risk factors in the returns of stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3–56.
Gibbons, M., Ross, S., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica, 57 (5), 1121–1152.
Hezbi, H. & Salehi, A. (2016). Comparison of Explanatory Power of Carhart Four-Factor Model and Fama-French Five-Factor Model in Prediction of Expected Stock Returns. Quarterly Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), 7(28), 137-152. (in Persian)
Hou, K. & Xue, C. & Zhang, L. (2015). Digesting anomalies: an investment approach. Review of Financial Studies, 28 (3), 650–750.
Kamyabi, Y. & Shahsavari, M. & Salmani, R. (2016). The Study of the Accrual Earnings Management efffect on the relationship between Real Earnings Management and Cost of capital. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(1), 19-38. (in Persian)
Nobakht, M. & Hassanzadeh, R. (2017). Impact of Free Cash Flow on Real and Artificial Earnings Management. The Iranian Accounting and Auditing Review, 24(3), 421-440. (in Persian)
Novy-Marx, R. (2013). The other side of value: the gross profitability premium. Journal of Financial Economics, 108 (1), 1–28.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71 (3), 289–315.