کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می‌پردازد. هدف از مقاله این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان‌بندی شناسایی جریان‌های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می‌شوند، انتظار می‌رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سال‌های 83- 77 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج نشان می‌دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) و جریان‌های نقدی رابطه معنی‌داری وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به‌کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند) رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper reexamines the Dechow & Dechev(2002) in Tehran Stock Exchange. There are different criteria for assessing the quality of accruals and earnings. Two vies are suggested for the role of accruals. By adjusting the recognition of cash flows over time. We can better measure firm performance, but another view is that because of using assumptions and estimates of future cash flows the quality of accruals is affected. We collected data of 96 firms for 1377 to 1383 and used pooling regression. We show that (1) there is significant relationship between changes in working capital and cash flows, (2) only changes in working capital( as one of the specific characteristics of the firms like size, sales, operating cycle and vice versa) can be used for assessing earning and (3) there is significant relationship between the earnings quality criteria and earnings persistence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Persistence
  • Earnings Quality
  • Estimation Error
  • Quality of Accruals