دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تیر 1393، صفحه 127-270 
مدیریت بهینۀ سرمایۀ در گردش و ثروت سهامداران

صفحه 127-150

10.22059/acctgrev.2014.51721

محمد تشکری جهرمی؛ یوسف احدی سرکانی؛ عبدالرضا تالانه