بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سرمایۀ فکری یکی از ارزشمندترین دارایی‌های سازمان‌ها است. با وجود مطالعات متعدد درخصوص سرمایۀ فکری و تأثیرات آن از جنبه‎های گوناگون، افشای سرمایۀ فکری، حلقه‌ای مفقوده در این حوزه از مطالعات حسابداری است. این پژوهش تلاش می‎کند ضمن پرکردن این شکاف، بستری را برای ایجاد و گسترش این دارایی ارزشمند فراهم آورد. بدین منظور، پژوهش پیش رو به بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری می‌پردازد. نتایج بررسی 63 شرکت (189 سال ـ شرکت) طی بازۀ زمانی 1389 تا 1391 بیانگر آن است که فرصت رشد و عمر شرکت، رابطۀ مثبت و معنادار و سودآوری و اهرم مالی، رابطۀ منفی و معناداری با افشای سرمایۀ فکری دارد. همچنین مطالعۀ اجزای سرمایۀ فکری، مشخص کرد که رابطۀ منفی و معناداری بین سودآوری، فرصت رشد و عمر شرکت با افشای سرمایۀ انسانی وجود دارد. درخصوص افشای سرمایۀ مشتری و سرمایۀ ساختاری نیز، نتایج مبین وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین فرصت رشد و عمر شرکت و رابطۀ منفی و معنادار بین اهرم مالی و افشای سرمایۀ مشتری و سرمایۀ ساختاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective factors on disclosure of intellectual capital in listed companies in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Bita Mashaykhi 1
  • Seyyed Jalal Seyyedi 2
  • Hasti Zargaran Yazd 3
1 Associate Prof., Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc., Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. Student in Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Intellectual capital (IC) is one of the most precious assets of companies. In accounting literature a huge amount of attention has been paid to IC and its effects but disclosure of IC is a missing topic in the accounting studies. This paper tries to fill this gap and create a proper area for creation and development of IC. In this paper, the influential factors on disclosure of IC have been studied. For this purpose 63 companies (189 year–company), between period of 2010-2012, are investigated and the result shows a significant positive relationship between growth opportunity and age of company with IC disclosure, however, for profitability and financial leverage the result is in the opposite side. According to IC components, human capital disclosure has a significant negative relation with profitability, growth opportunity and age of company. Customer capital disclosure and structural capital have significant positive relations with growth opportunity and age of company, however, this result is not the same for financial leverage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • disclosure’s incentives
  • Human capital
  • intellectual capital disclosure
  • relational capital
  • Structural Capital