بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبه‎نفس بیش‎ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینه‌: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریۀ نمایندگی در آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

عامل رفتاری اعتمادبه‎نفس بیش‎ازحد مدیریت، موجب عدم تقارن هزینه­ها در زمان افزایش و کاهش فروش می‎شود. پژوهش­های قبلی بیشتر به تأثیر علل اقتصادی و علل نظریۀ نمایندگی بر چسبندگی هزینه­ها متمرکز بوده‎اند، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر علت رفتاری اعتمادبه‎نفس بیش‎ازحد مدیریت بر افزایش ­چسبندگی هزینه­های توزیع، فروش و اداری ­پرداخته شده است. جامعۀ ­آماری پژوهش را شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1381 تا 1391 تشکیل می‎دهد. برای آزمون فرضیه­ها از مدل بسط‎یافتۀ اندرسون در پنج حالت استفاده شده است. در مدل اولیه، ­بدون درنظرگرفتن متغیرهای اقتصادی، متغیرهای مبتنی بر نظریۀ نمایندگی، اثرات ثابت زمانی و اثرات ثابت صنعت، فقط به بررسی تأثیر اعتمادبه‎نفس بیش‎ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینه­های توزیع، فروش و اداری پرداخته شد. سپس به‎ترتیب متغیرهای مذکور در مدل وارد شده و تأثیر آنها بر نتایج مدل مشاهده شد. مطابق یافته­ها، تأثیر متغیر اعتمادبه‎نفس مدیریت بر چسبندگی هزینه­های توزیع، فروش و اداری، در مدل اول از 76 درصد به 7/62 درصد در مدل پنجم کاهش یافت. این موضوع نشان می­دهد عامل رفتاری اعتمادبه‎نفس بیش‎ازحد مدیریت، موجب افزایش چسبندگی هزینه­ها می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining managerial overconfidence behavioral explanation effect on cost stickiness: Comparison with economic and agency theory based factors

نویسنده [English]

  • Mehdi Heidari
Assistant Prof., Accounting Department, Economic and Management Faculty, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

Managerial overconfidence behavioral factor causes cost asymmetric. Prior literature focuses on economic and agency explanations about cross sectional variation in the degree of cost stickiness. In this research, it has been explained managerial overconfidence as a behavioral explanation for cost stickiness in listed companies in Tehran stock exchange over the period of 2002 to 2012, as statistical population. For testing the hypothesis, Anderson basic model in five situations has been used. Anderson basic model used without considering economic and agency factors and year and industry fixed effects. Research results shown managerial overconfidence factor effect on cost stickiness from first model to fifth model decreased from 76 to 62.7 percentages. Thus, managerial overconfidence as a behavioral explanation for SG&A cost stickiness is relevant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agency theory explanations
  • cost management
  • Cost stickiness
  • economic explanations
  • managerial overconfidence