مطالعۀ رابطه بین نوسانات جریان نقدی و حساسیت جریان‌های‌ نقدی ـ وجوه نقد با سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

سیاست تقسیم سود و عوامل تأثیرگذار بر آن، از موضوعات با اهمیتی است که در ادبیات مالی مدرن به‎طور گسترده‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. محققان به برخی از ویژگی‌های شرکت اشاره کرده‎اند و آنها را مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود دانسته‎اند که یکی از این ویژگی‌ها، موقعیت مالی و نقدینگی شرکت است. طی سال‌های گذشته توجه به گزارش جریان‎های نقدی افزایش یافته است و نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی در سراسر جهان بر اهمیت اطلاعات جریان‎های نقدی در بازارهای سرمایه تأکید داشته‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نوسان‎های جریان نقدی و حساسیت جریان‎های نقدی ـ وجوه نقد بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات 116 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال‌های 1386-1391 است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین نوسان‎های جریان نقدی و سیاست تقسیم سود، رابطۀ معناداری وجود ندارد و همچنین، نتایج پژوهش بیانگر عدم رابطه بین حساسیت جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between cash flow volatility and cash flow sensitivity of cash with dividend policy in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Bita Nikravan Fard 2
  • Rasoul Salmani 2
1 Assistant Prof., Accounting, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 MSc, Accounting, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Dividend Policy and its major factors are one of the most important matters in financial literature that have been widely investigated. The authors have mentioned some of the firm features that have a positive impact on dividend policy. One of these features is the company's financial position and liquidity. In recent years, attention to cash flow reports increased and worldwide legislative and regulatory bodies, emphasized on the importance of cash flow information in capital markets. In this paper, we aim to investigate the impact of cash flow volatility and cash flow sensitivity of cash on firm's dividend policy with using data from 116 listed companies in Tehran Stock Exchange, during a period of 2007-2012 years. The results showed that there is no significant relationship between cash flow volatility and dividend policy and also the results showed no significant relationship between the cash sensitivity and dividend policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash flow sensitivity
  • cash flow volatility
  • dividend policy