دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 409-540 
4. محافظه‎کاری شرطی در گزارشگری مالی

صفحه 471-484

10.22059/acctgrev.2014.52904

محمد حسین قائمی؛ آیدین کیانی؛ مصطفی تقی زاده