محافظه‎کاری شرطی در گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

محافظه­کاری، تمایل حسابداران به الزام درجۀ بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. این مقاله براساس الگوی بال، کوتاری و والری (2013) به بررسی وجود محافظه­کاری شرطی در سود گزارش‎شدۀ شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این الگو با استفاده از متغیرهای مالی اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اهرم، نوسان بازده سهام و متغیرهای سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی، به بررسی عدم تقارن زمانی سود در گزارشگری مالی شرکت­های بورسی می­پردازد. در نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون داده­های ترکیبی بر 1140 سال­ ـ شرکت مربوط به سال­های 1384 تا 1391، شواهدی مبنی بر وجود واکنش نامتقارن سود نسبت به اخبار شرکت به‎دست نیامد. همچنین براساس الگوی بال و همکارانش (2013)، در گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، محافظه‎کاری شرطی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditional conservatism in financial reporting

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ghaemi 1
  • Aidin Kiani 2
  • Mostafa Taghizadeh 3
1 Associate Prof., Faculty of Social Sciences, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
2 Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty of Management and Economics University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 MSc. Student in Accounting, Faculty of Social Sciences, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Conditional conservatism is stated as sentiment of accountants in order to have more verifiability for recognizing favourable news versus unfavourable news. This article has investigated the existence of conditional conservatism in Tehran stock exchange firms’ reported earnings by using Ball, Kothari and Valeri (2013) model. This model explores the existence of asymmetric earnings response by using financial variables such as size, book-to-market ratio, leverage, stock return volatility, unexpected earnings and abnormal returns. Result of implementing pool data regression on 1140 firm-year observations from 2005 to 2012 indicated lack of asymmetric earnings timeliness and according to Ball, Kothari and Valeri (2013) model. There is no conditional conservatism in financial reporting of Tehran stock market firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asymmetric earnings timeliness
  • conditional conservatism
  • conservative financial reporting
  • Uncertainty
Ahmed, A., Billings, B., Morton, R. & Stanford-Harris, M. (2002). The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The Accounting Review, (77): 867-890.
Ball, R. & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in U.K. private firms: Comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39 (1): 83–128.
Ball, R., Kothari S.P. & Valeri, N. (2013). On estimating conditional conservatism. The Accounting Review, 88 (3): 755-787.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24 (1): 3–37.
Dietrich, D., Muller, K. & Riedl, E. (2007). Asymmetric timeliness tests of accounting conservatism. Review of Accounting Studies, 12 (1): 95–124.
Fama, E.F. & French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33 (1): 3–56.
Financial Accounting Standards Board. (2011). Theoretical Principles of Accounting and Financial Reporting in Iran. Review 13. Audit Organization.(in Persian)

Ghaemi, M., Vadiei, M. & Hajipour, M. (2011). The effect of conservatism on earnings stability and price to earnings (P/E). Journal of Accounting Knowledge, 1(2): 55-73.(in Persian)

Hendriksen, E.S. & Berda, M. F. (1992). Accounting Theory, 5th Edition, Irwin: Pence-Hill.
Jabbarzade Kangarlouei, S., Nourzad Dolatabadi, M. & Feizi, S. (2011). The effect of debt structure on conditional conservatism of listed companies in Tehran stock exchange. Quarterly Journal of Securities Exchange, 5(20): 47-64.
(in Persian)
Khodamipour, A. & Malekinia, R. (2011). Studying the relationship between conditional conservatism and negative news of future on listed companies in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Knowledge, 3(10): 7-27.
(in Persian)
Kordestani, G. & Amirbeigi Langeroudi, H. (2011). Conservatism in financial reporting: studying asymmetric timeliness of earnings and MTB as two assesment measures of conservatism. The Iranian Accounting and Auditing Review, 15(52): 89-106. (in Persian)
Lafond, R. & Watts, R.L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83 (2): 447-478.
Mehrani, S., Moradi, M. & Eskandar, H. (2011). The relationship between type of institutional ownership and conservative Accounting. Journal of Financial Accounting Research, 1(3): 47-62.(in Persian)
Patatoukas, P.N. & Thomas J. K. (2011). More evidence of bias in the differential timeliness measure of conditional conservatism. The Accounting Review, (86): 1765–1793.
Pourheidari, A. & Ghaffarloo, A. (2011). Financing and ‍changes in the level of conditional accounting conservatism. The Iranian Accounting and Auditing Review, 19(66): 15-28.(in Persian)
Rahmani, A. Asna Ashari, H. & Larijani, A. (2011). Conservatism and information content of financial statement items. The Iranian Accounting and Auditing Review, 18(64): 57-72.(in Persian)
Setayesh, M. & Jamalianpour, M. (2011). Studying existence of conditional conservatism and negative news of Future on listed Companies in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Advances, 3(58): 15-119.(in Persian)
Setayesh, M. (2011). Extended model for estimating conservatism of listed companies in Tehran stock exchange. Accounting Research, 5(33): 52-67.
(in Persian)
Watts R.L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17 (3): 207-221.