بررسی قابلیت روش فراتحلیل در شناسایی متغیرهای پیش‎بینی ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ـ تحقیق در عملیات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف معرفی روش فراتحلیل به‎منزلۀ ابزاری برای تجمیع و پردازش مجدد یافته­ ها و بررسی قابلیت آن در ارزیابی پژوهش‌های حوزۀ حسابداری و مالی انجام شده است. در این رابطه، مطالعات صورت­ گرفته روی مبحث پیش­بینی­ ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفتند که حاکی از نبود یکپارچگی و توافق روی متغیرهای پیش­بینی‎کنندۀ ورشکستگی به‎منزلۀ مبنای اساسی این نوع مطالعات است. بر این اساس صرف­نظر از روش­های مورد استفاده و هدف از انجام آنها، استخراج مجموعه­ای از متغیرهای پیش­بینی­کننده و یکپارچه­ سازی آنها در این حوزه، ضروری به نظر می‎رسد. بدین منظور با استفاده از روش فراتحلیل کمّی، سه مطالعه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. دلیل اصلی به‎کارگیری این سه مطالعه نیافتن مطالعه‎ای با داده ­های کافی برای انجام فراتحلیل بود که  نشانه­ای از وجود ضعف در ارائه و گزارش ­دهی استاندارد مطالعات پژوهشگران است. از میان روش­های فراتحلیل کمّی برای انجام تجمیع نتایج، از روش ترکیب نتایج و اندازۀ اثر استفاده شده است. پس از بررسی مطالعات و استخراج 42 متغیر منحصربه‎فرد، درنهایت هفت متغیر بر اساس طبقه ­بندی چهارگانۀ  انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the capability of Meta-analysis in identification of bankruptcy prediction variables

نویسندگان [English]

  • Mitra Fahimi 1
  • Mohammad Abooyee Ardakan 2
چکیده [English]

This study has been carried out with purpose to present the method of meta analysis as a tool to aggregate and reprocessing findings and investigate its ability to assess field studies of accounting and financial. In this respect, studies on the topic of bankruptcy predictions were evaluated, which indicate that the lack of integrity and agreement on bankruptcy predictor variables as the fundamental basis of these studies. Accordingly, regardless of the techniques used and the purpose of them, extracting a set of predictor variables and integration them in this area is necessary Therefore, three studies were assessed by using Meta analysis. The main reason for the use of these three studies was lack of sufficient data for Meta analysis of studies that provide evidence of weakness in standard presentation and reporting of studies by researchers. Among of techniques of quantitative Meta analysis for aggregating the results, is used combining result approach and effect size r. After reviewing studies and extraction 42 unique variables, finally the seven variables were selected based on the four classification of r.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy prediction
  • Meta analysis
  • predictor variables