مدیریت بهینۀ سرمایۀ در گردش و ثروت سهامداران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو تأثیر مدیریت سرمایۀ در گردش بر ثروت سهامداران را در شرکت‌های بورس تهران، در دورۀ زمانی 1380 تا 1391 بررسی می‌کند. اندازه‌گیری معیارهای مدیریت سرمایۀ در گردش ، به‎کمک داده‌های برگرفته از سیستم حسابداری، مانند دورۀ فروش کالا، دورۀ وصول مطالبات و اقلام صورت‌های مالی، انجام شد. برای اندازه‌گیری متغیر معرف ثروت سهامداران، بازده تعدیل‎شدۀ سهام را به‎کار گرفته و با استفاده از پورتفوسازی به محاسبۀ آن اقدام شده است. بررسی‌های آماری با استفاده از تحلیل توزیع شرطی داده‌ها و تحلیل رگرسیونی، به شیوۀ پانل انجام شده است. بررسی‌ توزیع شرطی داده‌ها نشان می‌دهد که معیارهای متداول در ارزیابی مدیریت سرمایۀ در گردش ، مانند دورۀ وصول مطالبات و دورۀ فروش کالا، رابطۀ معنی‌داری با بازده تعدیل شدۀ سهام دارند. همچنین، نتایج تحلیل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که رابطۀ مثبت و معنی‌داری بین اجزای سرمایۀ در گردش و معیار بهینگی مدیریت سرمایۀ در گردش با بازده تعدیل شده سهام وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Working capital management and shareholders wealth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tashakori Jahromi 1
  • Yoosef Ahadi Serkani 2
  • Abdolreza Talaneh 2
1 MSc., Accounting, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Firoozkuh Branch, Firoozkuh, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Firoozkuh Branch, Firoozkuh, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the effects of working capital management (WCM) on shareholders wealth of 401 firms listed at Tehran Stock Exchange (TSE) during 2001-2012. To measure criteria for WCM, financial data produced by the accounting system and some financial statement items were used. Based on portfolios formed, a market adjusted stock return is used to measure shareholders wealth and conditional distribution of variables. Also, panel regression analyses are conducted to infer the results. Conditional distribution of variables show that common measures of working capital management, like average receivable period and average inventory period, have a significant relation with stock returns. We also find that there is a positive significant relation between adjusted stock returns and a composite measure of working capital management optimality (WCMO) and working capital components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting data
  • measure of working capital management optimality
  • market adjusted stock returns
  • Working capital