دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 1000303، آذر 1387 (52) 
کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها

محمد‌ حسین ‌قائمی؛ علی ‌جمال ‌لیوانی؛ سجاد ‌ده ‌بزرگی