بررسی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان یک متغیر جایگزین ریسک با استفاده از رویکرد اهرمی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله برای بررسی قابلیت جایگزینی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای ریسک از یک رویکرد اهرمی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش‌های گذشته، رویکرد و مدل استفاده شده در این تحقیق(رگرسیون تلفیقی)، انتظار می‌رفت که اثر این نسبت بر بازده تاریخی سهام برگرفته از دو عامل اهرم با ارزش‌های دفتری و اهرم با ارزش‌های بازار باشد.
یافته‌ها، مدل به کار رفته را تأیید می‌کند. بنابر این اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به علت اهرم با ارزش‌های بازار و اهرم با ارزش‌های دفتری است، و می‌تواند جایگزینی برای ریسک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation about the Ability of Book-to-Market Ratio for Risk Proxy by Leverage-Based Approach

چکیده [English]

The research uses a leverage-based approach for investigation about the ability of book-to-market ratio for risk proxy. On the past researches and used model (pooled regression) and approach, we expected that effect of this ratio on historical stock returns, should be result of book leverage and market leverage factors.
Our results confirm applied model. Therefore, book-to-market effect relates to market leverage and book leverage, and could be a proxy for risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • book leverage
  • Book to market ratio
  • market leverage
  • Return
  • risk