بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته‌اند. در این تحقیق، نگرش‌های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه‌گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت‌ نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Institutional Investors and Corporate Value

چکیده [English]

This study is designed to provide insights into the monitoring role of institutional investors by examining whether institutional ownership affects the corporate value. Prior studies examining the relation between the shareholdings by institutional investors and corporate value have produced mixed results. In this study, different hypothesis (Effective Monitoring Hypothesis & Convergence of Interest Hypothesis) in relation to institutional investors, are tested. A multifold linear regression analysis is used to test the relation between corporate value and institutional ownership. The results demonstrate significant evidence of a positive association between institutional ownership and corporate value and approve Effective Monitoring Hypothesis. In addition, this study does not find significant linear relationship between concentrated institutional ownership and corporate value and Convergence of Interest Hypothesis is not approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concentrated institutional ownership
  • corporate value
  • Institutional Ownership