نگرش مدیران درباره‌ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1386)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش نگرش مدیران شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درباره‌ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی، بر مبنای تئوری‌های اقتصاد سیاسی، تئوری مشروعیت و تئوری گروه‌های ذی‌نفع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تئوری‌های مذکور، در صورت اختیاری بودن افشای چنین اطلاعاتی، مدیران تنها مایل به ارائه‌ی اطلاعاتی هستند که تصویری مطلوب از شرکت ارائه می دهد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق از روش‌های نمونه‌گیری استفاده نشده و نمونه شامل کل جامعه‌ی تحقیق (شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) است.
نتایج حاصل از تحقیق دقیقاً در راستای تئوری‌های فوق است و نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌های ایرانی مایل به افشای اطلاعات مربوط به منافع اجتماعی و مسایل رفاهی کارکنان خود هستند ولی برای افشای اطلاعات مربوط به هزینه‌های اجتماعی سازمان خود تمایل ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managements' Perceptions about Social Accounting Information Disclosures: Listed Companies in TSE

چکیده [English]

This paper investigates managements' perceptions about social accounting information disclosures of accepted manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange. This research is based on political economy theory, legitimacy theory and stakeholders’ theory. According to the theories, if companies disclose this information voluntary, managers only will disclosure information that present good image of firm. In this survey we accumulate required data about manufacturing companies use a questionnaire. In the research we study manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange.
Conclusions of research is exactly according with above theories and indicate that Iranian managers will disclose social benefits and welfare conditions of their employees, but will not disclose social costs information of their firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Reporting
  • Legitimacy Theory
  • Political Economy Theory
  • Stakeholder Theory