بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی سود

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت‌های مالی نشان‌دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت‌های نقدینگی، فعالیت، سرمایه‌گذاری و سودآوری در پیش‌بینی سود پرداخته که منجر به شناسایی 35 نسبت با اهمیت‌تر شده است. نتایج تحقیق بیانگر محتوای اطلاعاتی و توان پیش‌بینی اعداد حسابداری بوده، هر چند این توان پیش‌بینی در بین اعداد و اقلام مختلف صورت‌های مالی یکسان نبوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نسبت‌های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین توان پیش‌بینی بوده و نسبت‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در اولویت‌های دوم و سوم پس از نسبت‌های سودآوری واقع شده‌اند.
مدل‌های پیش‌بینی به‌دست آمده، قادرند در کنار سایر تحلیل‌ها و تکنیک‌هایی که یک سرمایه‌گذار آگاه، یا استفاده‌کننده دیگر، برای پیش‌بینی به‌‌کار می‌گیرند، ایشان را در پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری‌ها و نتایج حاصله کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Content of Financial Statements Accounting Numbers: A Model for Prediction of Earning

چکیده [English]

The present research which could be centralized on accounting number that has been reflected in financial statement. It will show the management decision on future profit. It will be investing and analyzing the information, the 84 of financial ratios which has been included liquidity, activity, investing, and profitability, in profit anticipating. It has been identified the 35 of the most important ratios.
The research ' s out come has shown information content and the strength of accounting number anticipation however this strength in anticipating between financial statement 's number is not similar.
Also the research's outcome shows that profitability ratios and liquidity ratios would be in high and low level of the profitability anticipating strength and activity ratios and investing would be the second and third place after profitability ratios.
The anticipating models could be helping the investor and other usages to prognosis the investing efficiency from analysis and techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Numbers
  • Financial ratios