استفاده از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. با توجه به محدودیت‌ها، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی1375- 1384 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود به‌طور جداگانه با به‌کارگیری روش‌های تحلیل سری زمانی و داده‌های ترکیبی، برآورد گردید. طبقه‌‌بندی شرکت‌ها بر مبنای کیفیت سود بالا و پایین براساس روش تحلیل خوشه‌ای صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت - سود)، استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی( ) رگرسیون قیمت- سود، در پورتفوی شرکت‌های با کیفیت سود بالا نسبت به شرکت‌های با کیفیت سود پایین به‌طور معنی‌داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد. نتایج تحقیق پیشنهاد می‌کنند، کیفیت سود بالا باعث می‌شود، اطلاعات حسابداری برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مفید باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Financial Information’s Qualitative Characteristics for Evaluating Earning Quality

چکیده [English]

In this study , the financial information’s qualitative characteristics was used for evaluating earning quality. Regarding to limitations, we examined 85 firms accepted in Tehran Stock Exchange in 1375-1384 period. At first, dimentions of relevance and reliability of earning for all of sample firms, was estimated by using of Time series and Panel data analysis. Then, the firms with cluster analysis method, was classified, and firms with high and low earning quality was segrageted. Finally, Ohlson’s price-earning regression for test hypotheses was applicated. The result show that earning response coefficient and explanatory power of earnings are significantly higher in portfolios of firms with high quality earnings compared to firms with low quality earnings. Therefore, all of hypotheses was accepted. In this study was shown that, the earning quality reflects decision usefulness to investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Earning quality
  • Earning response coefficient
  • Financial Information