محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به‌عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری

نویسندگان

چکیده

این تحقیق «عدم‌تقارن زمانی سود»به عنوان معیاری برای سنجش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی این معیار بر پایه یک دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده تعریفی از محافظه‌کاری استوار گشته است که امروزه در دنیا مطرح می‌باشد. بر اساس این تعریف،«محافظه‌کاری به‌عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد[2]» معرفی می‌شود. این بدین معنی است که محافظه‌کاری موجب می‌گردد، واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام‌تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. از این رو، همواره عدم‌تقارنی در واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد بوجود می‌آید که به‌عنوان معیاری برای سنجش محافظه‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای بررسی عدم‌تقارن زمانی سود، رابطه این معیار با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)» به‌عنوان معیار شناخته شده‌ای از محافظه‌کاری، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت‌های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1375 تا 1385 و با بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره،، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB به‌عنوان دو معیار سنجش محافظه کاری دارد که از نظر آماری معنی‌دار است. هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی‌تر شود، این رابطه نیز منفی‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservatism in Financial Reporting: The Relation between Asymmetric Timeliness of Earnings and MTB Ratio

چکیده [English]

In this paper we investigate the relation between asymmetric timeliness of earnings and the market to book ratio by using data of firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE). The difference between the coefficients of earnings on positive and negative returns is called asymmetric timeliness of earnings. In the accounting literature it is used as a conservatism measure. The recent literature focused on the negative relation between two measures of conservatism: asymmetric timeliness of earnings and the market to book ratio (MTB) in short periods. We expected this relation would be positive when asymmetric timeliness of earnings measured cumulatively over long horizons. The result inconsistent to our predict show negative relation between two measure of conservatism that statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Timeliness of Earnings
  • Bad news
  • Conservatism
  • Good news
  • MTB