کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران بررسی شده است و رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1377 است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک شده است. برای تعیین رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام 6 فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد بازده سهام شرکت‌ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می‌گیرد. به ‌عبارت دیگر بین بازده شرکت‌هایی که اقلام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می‌شود، اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Quality and Stock Returns.

چکیده [English]

In this article we investigated the role of accruals in interpreting earnings quality in Tehran Stock Exchange (TSE), and the relation between earnings quality based on accruals and it's components with normal and abnormal returns By using data from TSE over period 1377-1384(Iranian calendar) . We separated accruals in discretionary and nondiscretionary items.
In order to obtain the relation between earnings quality and stock returns six hypotheses have been analyzed. We suggest that stock returns affected by extent of accruals and its components. Furthermore stock returns of companies with high accruals and low accruals have been related together significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Discretionary and Nondiscretionary accruals
  • Earnings Quality
  • Operational cash flow
  • Stock Return