دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، 1402 
تأثیر سبک رهبری مدیر حسابرسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی

صفحه 291-313

10.22059/acctgrev.2023.344927.1008697

مجتبی صفی‌پور افشار؛ احمدصادق سلطانی نژاد؛ ابراهیم سلطانی نژاد