ارائه الگوی ارتقای آموزش رشته حسابداری در آموزش عالی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس بین‌الملی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است.
روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع اکتشافی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها با ۱۰ نفر از اساتید برجسته حوزه حسابداری مصاحبه شد. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. در نهایت از متن مصاحبه‌ها، مضامین مرتبط استخراج و بررسی شد.
یافته‌ها: در مرحله شناسایی مضامین، در ابتدا ۱۳۰ مفهوم برچسب زده شد که پس از دو مرحله، با نظر خبرگان و استادان راهنما و مشاور، در انتها مفاهیم به ۶۵ مفهوم پایه رسید. در مرحله بعد، سازمان‌دهنده‌ها شناسایی شدند که عبارت بودند از: ۱. ایجاد تمهیدهای آموزش نوین حسابداری؛ ۲. ایجاد ابزارهای نوین آموزش حسابداری؛ ۳. انطباق آموزش حسابداری با استانداردهای به‌روز؛ ۴. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در آموزش حسابداری؛ ۵. تدوین برنامه‌های راهبری حسابداری؛ ۶. مهارت‌افزایی حسابداری؛ ۷. تعلیم متناسب با تحولات پیرامونی حسابداری؛ ۸. شناسایی استانداردهای حسابداری؛ ۹. کیفیت و کمیّت استادان؛ ۱۰. تخصصی‌سازی محتوای آموزشی؛ ۱۱. نیازشناسی بازار؛ ۱۲. خروجی مورد انتظار؛ ۱۳. ورود به بازار کار؛ ۱۴. حسابداری کارآفرینانه. در نهایت ارتباط معنایی و مفهومی مؤلفه‌ها با یکدیگر مدل‌سازی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به‌منظور بهبود وضعیت تحصیلی، می‌‏بایست روی ارتقای تمهیدها و برنامه‌های آموزش حسابداری، ارتقای تدریس و استانداردهای آموزش حسابداری و ارتقای محتوای آموزشی و پژوهشی حسابداری متمرکز شد و همچنین، برای پیشبُرد سیاست‌های آموزش حسابداری، بایستی سطح تحولات مالی و حسابداری، در عرصه بین‌المللی هم‌سو و هم‌راستا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for the Enhancement of Accounting Education in Higher Education in Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Naseri 1
  • Gholamreza Karami 2
  • Rezvan Hejazi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Accounting, Khatam University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aims to introduce a framework that enhances the quality of accounting education within the nation's higher education institutions. To clarify, the researcher intends to uncover the key factors influencing the advancement of accounting education within the higher education system by conducting interviews with experts.
Methods: The present research is exploratory and descriptive. In this study, a qualitative approach was employed, utilizing the method of thematic analysis to analyze interviews with experts, leading to the identification of pertinent themes. This article employs Atride and Stirling's model to examine themes in three overarching phases. The initial phase involves text analysis, followed by text discovery in the second phase, and culminating in the integration of these discoveries during the third phase. At each of these stages, a higher level of abstraction is essential for a thorough analysis, as per the prescribed steps. This comprehensive three-step process in the theme network model is carried out in six steps. The steps of thematic analysis in the present research based on the Atride and String model include: 1) The first stage of text analysis, in which the coding framework is developed, based on the concepts, theories, and research questions, and the text is broken down into text sections using the framework; 2) Coding done, the second stage of determining and identifying the themes, in which the themes are determined and identified, the themes are abstracted from the coded text sections; 3) The text refined, the third stage of creating a network of themes takes place in the form of a general pattern. Through the expert interviews, the researcher identified research participants using a deliberate and available snowball sampling technique. This method ultimately resulted in the selection of 10 accounting professors, chosen based on their educational backgrounds, fields of expertise, and experience.
Results: During the theme identification stage, 130 concepts were initially formulated. After two rounds of input and refinement from experts and supervisors, these concepts were distilled down to 65 core concepts. In the next stage, the organizers focus on the following aspects: the creation of new accounting education arrangements; development of new accounting education tools; alignment of accounting education with contemporary standards; fostering communication between the industry and universities in accounting education; crafting management plans for accounting; enhancing accounting skills; adapting education to accounting-related developments; identifying accounting standards; evaluating the quality and quantity of professors; tailoring educational content to specific areas of expertise; understanding market demands; projecting expected outcomes; facilitating entry into the job market; and promoting entrepreneurial accounting. The semantic and conceptual relationships among these themes were also modeled.
Conclusion: To enhance educational conditions, it is imperative to prioritize the improvement of accounting education arrangements and programs, elevate teaching quality and accounting education standards, and enhance the educational and research content in the field of accounting

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting standards
  • Specialization
  • Skill enhancement
  • Higher education system
  • Accounting education
ابراهیمی، مجتبی؛ نظیفی، زهرا (1396). به‌کارگیری تفکر انتقادی در آموزش حسابداری. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری. 26-42.
باغومیان، رافیک؛ رحیمی، علی (1390). موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(35)، 69- 91.
پیری سقرلو، مهدی؛ حجازی، رضوان؛ تحریری، آرش (1400). توسعه حسابداری در دانشگاه‏های ایران. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 28(3)، 398-434.
توسلی، فاطمه؛ باقرپور ولاشانی، محمدعلی؛ ساعی، محمدجواد (1396). بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(54)، 95-118.
تیموریان، علی اکبر؛ پورعلی، محمد‌رضا (1398). اهمیت مهارت‌های آموزش حسابداری در توسعه و ارتقا کیفیت حسابرسی. کنفرانس ملی در مدیریت حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی. 78-95
خواجوی، شکراله؛ نحاس، کاظم (1398). افزایش یادگیری حسابداری به وسیله نقشه مفهومی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 56-64.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ طاهرآبادی، علی اصغر (1389). مشکلات تعامل بین تحقیقات، آموزش و حرفه حسابداری و ارائه یک الگوی جدید. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری. 63-65.
صفری، مهدی؛ آقابیگی، مصطفی (1400). چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، 10(37)، 95-114.
کرمی، مینا؛ برآهویی، بهاره (1397). رکود در تحقیقات آموزش حسابداری. کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم. 28-38.
کوشکی، عبدالرسول؛ برزگر، بهران؛ کمالی راد، اسماعیل (1398). تدوین مدلی برای بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق تحلیل روش‌های تدریس با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 12(48)، 103-130.
کیخان، احمد؛ عبدالهی، حسین؛ خورسندی طاسکوه، علی (1398). شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت بخشی آموزش از دیدگاه متخصصان آموزش عالی و دانشجویان دکتری. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام آموزشی، 12(1)، 151- 182.
لک، جمشید؛ منصوری راد، همت (1399). آینده‌پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری. تحقیقات حسابداری، 12(45)، 133- 146.
مشایخ، شهناز؛ مرادخانی، حدیثه؛ خدابنده لو، روح اله (1397). نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، 7(28)، 17-32.
مشایخی، بیتا؛ شفیع پور، مجتبی (1391). بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه‌های ایران با استفاده از تکنیک پوششی داده‌ها. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 19(67)، 119- 142.
 
References
Aghdam Mazraeh, Y. & Karimzadeh, H. (2017). The Role of Ethics on Accounting (January 18, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2901664
Ahinful, G. S., Tauringana, V., Bansah, E. A., & Essuman, D. (2019). Determinants of academic performance of accounting students in Ghanaian secondary and tertiary education institutions. Accounting Education, 28(6), 553–581.
Alanzi, K. A. (2018). Female accounting students and their academic performance: Evidence from Kuwait. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(2), 662–672. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0128.
Tavasoli, F., Bagherpour Valashani, M. A., & Saee, M. J. (2017). Examination of the Accounting Education Expectation Gap as a Result of the Current Legal Requirements. Empirical Studies in Financial Accounting14(54), 95-118. doi: 10.22054/qjma.2018.8271 (in Persian)
Baghoomian, R., & Rahimi Baghi, A. (2011). The Barriers of Accounting Education Development in Iran. Empirical Studies in Financial Accounting9(35), 69-91.
(in Persian)
Bierstaker, J. L, Howe, M. & Seol I. (2004). Accounting majors’ perceptions regarding the 150-hour rule. Accounting Education, 19 (1), 211–227.
Dalcı, İ., Araslı, H., Tümer, M., & Baradarani, S. (2013). Factors that influence Iranian students’ decision to choose accounting major. Journal of Accounting in Emerging Economies, 3(2), 145–163.
Daroca, F. P. & Nourayi, M. M. (2004). Some performance and attitude effects on students in managerial accounting: lecture vs. self-study courses. Issues in Accounting Education, 9(2), 319-329.
Ebrahimi, M. & Nazaifi, Z. (2016). Application of critical thinking in accounting education, Knowledge Quarterly and Accounting Research, 51, 26-42. (in Persian)
Greenberg, R. K. and Wilner, N. A. (2015). Using concept maps to provide an integrative framework for teaching the cost or managerial accounting course. Journal of Accounting Education, 33, 16–35.
Karami, M. & Berahui, B. (2017). Stagnation in accounting education research. International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium. 28-38. (in Persian)
Keykha, A., Abdollahi, H., & Khorsandi, A. (2019). Identifying the Factors Affecting the Quality of Education from the Viewpoint of Higher Education Specialists and Ph.D. Students. Journal of Management and Planning In Educational System12(1), 151-182. doi: 10.29252/mpes.12.1.151 (in Persian)
Khajavi, Sh. & Nahas, K. (2018). Increasing accounting learning through concept maps. Accounting and auditing quarterly, 26(3), 56-64. (in Persian)
Koshki, A., Barzegar, B., Kamali Rad, I. (2018). Formulating a model to improve the quality of accounting education through the analysis of teaching methods using foundational data theory. Education and evaluation quarterly, 12(48), 103-130. (in Persian)
Lak, J., Pourali, M. R., & Mansourirad, H. (2020). Futures Study in Researches and Accounting Education. Accounting and Auditing Research12(45), 133-146. (in Persian)
Mashaikh, Sh., Muradkhani, H., Khodabande Lo, R. (2017). The role of games in accounting education. Quarterly journal of accounting and auditing studies, 7(28), 17-32.
(in Persian)
Mashayekhi, B., & Shafi Poor, S. M. (2012). Investigation of Accounting Education System Efficiency in Iranian Universities. Accounting and Auditing Review19(67), 119-142.
(in Persian)
Piri Sagharloo, M., Tahriri, A., & Hejazi, R. (2021). Development of Accounting in Iranian Universities. Accounting and Auditing Review28(3), 398-434. (in Persian)
Rahnema Roudpashti, F., Taherabadi, A.A. (2010). Interaction problems between research, education and accounting profession and providing a new paradigm. Accounting Knowledge and Research Quarterly, 63-65. (in Persian)
Safari, M. & Aghabeigi, M. (2021). A conceptual framework for teaching management accounting. Accounting and auditing quarterly,10(37), 95-114. (in Persian)
Sajay, S. (2018). A conceptual framework for teaching management accounting. Journal of Accounting Education. https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2018.05.004
Teymourian, A.A., Pourali, M.R. (2018). The importance of accounting education skills in the development and promotion of audit quality. National conference in management accounting and economics with emphasis on regional and global marketing, 78-95.
(in Persian)
Wang, N. (2020). Research on the Application of Situational Interactive Teaching Method to the Financial Management Course, Advances in Economics, Business and Management Research, Doi: 10.2991/aebmr.k.191225.245
Zimmerman, J. (2017). Accounting for decision making and control (9th ed.). McGraw Hill.