بودجه‌ریزی و استرس کارکنان در مواقع بحران: شواهدی از دوران بیماری همه‌گیر کووید 19 در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان فارس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت MBA، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: بحران سازمانی به‌عنوان رویدادی تعریف می‌شود که ارزش‌های اولویت‌دار سازمان را تهدید می‌کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش‌بینی‌نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای چشمگیری بر کارمندان گذاشت. کارمندان در این زمان، از راه دور و ساعات طولانی‌تری کار می‌کردند که همراه بود با افزایش بی‌اطمینانی‌ها، نگرانی‌ها و اختلال‌ها که همه اینها خستگی را افزایش می‌دهند. با توجه به درک اندک پیامدهای رفتاری تغییرات شیوه‌های کنترل مدیریت در واکنش به بحران‌های جهانی، این مقاله به بررسی آثار رفتاری تغییرات ناشی از بحران همه‌گیر کووید۱۹ در شیوه‌های کنترل مدیریت بودجه‌ریزی و عواملی که این آثار را تشدید یا کاهش می‌دهد، پرداخته است.
روش: روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی (نیمه اول سال ۱۴۰۱) است. مدیران شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان فارس و بیمارستان‌های تابعه که حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و ۲۰ کارمند زیرمجموعه داشتند، جامعه آماری این پژوهش بودند. بدین‌منظور ۲۵۰ پرسش‌نامه توزیع و ۱۲۷ پرسش‌نامه دریافت شد که از بین آن‌ها ۹۹ پرسش‌نامه قابل استفاده بود. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس ۴ استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که دانشگاه‌های علوم پزشکی استان فارس در واکنش به آثار منفی کووید ۱۹، انقباض کنترل‌های بودجه‌ای خود را افزایش می‌دهند. همچنین، منقبض کردن کنترل‌های بودجه، به‌دلیل افزایش ادراک از ابهام و تعارض نقش، به‌گونه مثبت با فرسودگی عاطفی مرتبط است. افزون‌بر این، نتایج نشان داد که اثر انقباض کنترل‌های بودجه‌ای بر تعارض نقش، زمانی کاهش می‌یابد که درک مدیران از کنترل‌های بودجه‌ای در دوره‌های گذشته (قبل از بحران) این بوده باشد که این بودجه‌ها به‌روشی توانمند استفاده می‌شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج مقاله نشان داد که طراحی قدرتمند بودجه، در دوران پیش از بحران، آثار منفی و معناداری بر تعارض و ابهام نقش دارد؛ این بدان معناست که بودجه‌های قدرتمند هم مزایای اطلاعاتی دارند و هم به انعطاف‌پذیری بیشتر و کمک به حل‌وفصل خواسته‌های متضاد کمک می‌کنند. همچنین شواهد نشان داد که در وضعیت بحرانی، بودجه‌های قدرتمند اثرهای کاهش کنترل‌های بودجه را بر تعارض نقش کاهش می‌دهند؛ اما قدرت تأثیری بر ابهام نقش ندارد. این نتایج نشان می‌دهد که اگر سازمان‌های بهداشت عمومی و درمان، از بودجه خود برای کمک به مدیران به‌منظور درک عمیق‌تر وظایف و مسئولیت‌های خود و حل‌وفصل خواسته‌های متضاد استفاده کنند، بهتر می‌توانند با شوک مقابله کنند. واکنش منفی و کنترل بودجه‌های انقباضی به کاهش واکنش رفتاری نامطلوب ناشی از افزایش تعارض نقش و فرسودگی عاطفی کمک می‌کند. همچنین، بر اساس نتایج، اعتماد که معمولاً برای سازمان‌ها مفید است، جنبه تاریکی دارد که در آن مدیران برای جبران اعتمادی که به مدیران ارشد خود دارند، فشار بیشتری بر خود وارد می‌کنند (افزایش تعارض و ابهام نقش). با این حال، این موضوع اثرهای تشدید کنترل‌های بودجه‌ای بر تعارض و ابهام نقش را تشدید نمی‌کند. این یافته نشان می‌دهد که زیردستان به‌دنبال کسب اطمینان بیشتر در مورد انتظارات و مسئولیت‌های مدیران ارشدی که به آن‌ها اعتماد دارند، یا غلبه بر تعارض‌های ذاتی بین تعهدات به مدیران ارشد نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Budgeting and Staff Stress Amid Crises: Insights from COVID-19 Pandemic in Medical Universities of the Iranian Fars Province

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Rezaei 1
  • Mohammad Sadeghzadeh Maharluie 2
  • Rasoul Keshtkar 3
  • Maedeh Ebrahimi 4
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting and Fainancial Management, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht , Iran.
4 MS.c., Department of MBA Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Organizational crisis is defined as an event that threatens the high-priority values of the organization, presents a restricted amount of time to respond, and is unexpected or unanticipated by the organization. The crisis which was caused by Covid-19 had significant effects on employees. During the pandemic, employees were working remotely for longer hours, and dealing with increased uncertainty, worries, and disruptions, all of which could increase career burnout. There was a lack of understanding of the behavioral effects of changes in management control styles in response to global crises. Accordingly, This study aimed to investigate the behavioral consequences resulting from changes in management control practices during crises in budgeting, along with the factors that intensify these consequences.
Methods: This is an exploratory study that uses survey data. It is also a cross-sectional research (in the first semiannual of 2022). The statistical population of this research comprises managers with a minimum of 5 years of managerial experience and 20 subordinate employees, working in medical universities and affiliated hospitals of Fars Province, Iran. In this study, 250 questionnaires were distributed, out of which 127 were collected. Among the collected questionnaires, 99 were deemed usable for analysis. To test the hypotheses of the research, the structural equations modeling approach was used along with SMARTPLS-4 software.
Results: The findings indicated that medical universities in Fars Province enhanced their budgetary controls as a response to the adverse impacts of Covid-19. This demonstrated organizations' adaptability to budgeting changes during global crises. Moreover, intensifying budget controls due to heightened perceptions of ambiguity and role conflict exhibited a positive correlation with emotional exhaustion. Additionally, the results confirmed that the influence of heightened budget controls on role conflict diminishes when managers perceive effective pre-crisis utilization of budget controls.
Conclusion: According to the findings of the present study, the efficient budget design in the pre-crisis era has negative and significant effects on role ambiguity and role conflict. This means that efficient budgets provide beneficial information and more flexibility and also help to resolve conflicting demands. Also, the evidence shows that during crises, efficient budgets reduce the effects of budget controls on role conflict, but do not have any effect on role ambiguity. These findings highlight that managers within public health organizations can effectively manage budget-tightening shocks by leveraging budgeting to foster a deeper comprehension of duties and responsibilities. The enhanced budget controls play a role in mitigating negative behavioral responses stemming from heightened role conflict and emotional exhaustion. Additionally, the outcomes reveal an intriguing aspect of trust in organizational dynamics. While generally advantageous, trust can inadvertently intensify managerial self-imposed pressure to reciprocate, exacerbating issues like role ambiguity and role conflict. However, this does not intensify the effects of tightening budgetary controls on role ambiguity and role conflict. The findings also indicate that the level of trust among subordinates towards their superiors can change in response to heightened role ambiguity and role conflict. When requests come from trusted superiors, individuals are likely to devote greater attention and effort toward achieving expected performance outcomes. Thus, individuals who have high levels of trust in their superiors are more likely to feel pressured to comply with requests even if fulfilling the obligation leads to negative cognitive and affective outcomes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Covid-19
  • Management control
  • Role ambiguity
  • Trust in senior management
آراد، حامد؛ مشعشعی، سیدمحمد؛ اسکندری، دل‌آرا (1399). بررسی سطوح تاب‌آوری فردی، استرس حسابرس و روش‌های تقلیل‌دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 27(2)، 154-179.
آزرمی، سمیه؛ پیشگویی، سیدامیرحسین؛ شریفی‌فر، سیمین‌تاج؛ مرادی، علی؛ بنی‌یعقوبی، فائضه؛ الازمنی‌نوده، فرشید (1401). چالش‌های مدیریت پرستاری در مواجهه با کووید 19 در بیمارستان‌های نظامی: یک مطالعه کیفی. مجله طب نظامی، 24(8)، 1529-1538.
امیری، مجتبی؛ مقیمی، سید محمد؛ قربانی، فاطمه. (1389). چالش‌ها، موانع و ساز وکارهای نظام‌های بودجه‌ریزی در آموزش عالی: مطالعه‌ی موردی: دانشگاه تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 17(1)، 3-16.
بذرافشان، سعید؛ خدامی‌پور، احمد (1396). بررسی اثر کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه در ایران. حسابداری دولتی، 3(2)، 19-30.
جهان‌مهر، نادر؛ صیامی‌اقدم، علی؛ دانش‌کهن، عباس (1401). کووید 19 در ایران: مطالعه‌ای کیفی از تجربیات کارکنان بهداشتی درمانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 20(1)، 97-110.
رحمانی، رامین؛ ونوس، سرگزی؛ شیرازی جلالی، مهدی؛ بابامیری، محمد (1399). بررسی اضطراب ناشی از کرونا و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان: مطالعه‌ای مقطعی در جنوب شرق ایران. مهندسی بهداشت حرفه‌ای، 7(4)، 61-69.
رضایی، غلامرضا (1400). بررسی آثار بیماری همه‌گیر کووید 19 بر حرفه حسابرسی. حسابداری سلامت، 10(1)، 48-71.
سخنوری، فاطمه؛ حسینی، سید محسن؛ سامی، رامین؛ قاسمی، مرضیه؛ وحید، نیره؛ صادقپور، اکرم؛ موسوی، پریسا؛ امیرپور، افشین (1400). فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمیCOVID-19. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 39(655)، 987-992.
سلگی، محمد؛ قهرائی، احسان (1401). بررسی تأثیر عوامل ‌سازمانی بر انضباط مالی در بخش دولتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 29(3)، 457-503.
صفری، یحیی؛ اسدی، محمد؛ خلیجیان، صدف؛ جورسرا، محمدرضا (1397). تحلیل روابط بین حمایت سازمانی، اعتماد و تعهد سازمانی در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 7(2)، 9-16.
ضیائی، محمد صادق؛ امیری، مجتبی؛ ابراهیمی، محسن (1387). شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 15(2)،87-102.
طاهرپور، جواد؛ میرزائی، حجت‌الله؛ خداپرست، یونس؛ رضایی، صادق (1399). اثرات شیوع کرونا بر بودجه دولت در سال 1399. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 7(2)، 181-221.
عسکری‏نژاد، منیره؛ فرقانی، جواد (1398). بررسی رابطه اعتماد با تعهد شغلی و تعهد سازمانی در معلمین مدارس دولتی نیشابور. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11، 369-376.
غلامی، بهادر (1399). تأثیرات تهدیدات زیستی بر بودجه‌ریزی دفاعی و امنیتی: مطالعه موردی کووید 19. فصلنامه علمی راهبرد، 29(4)، 67-96.
محمدزاده فاطمه، دلشاد نوقابی علی، باذلی جواد، کریمی حمیدرضا، اعلمی حسین. (۱۴۰۰). عوامل استرس‌زا و راهبردهای مقابله با آن در دوران شیوع بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ بین کارکنان بیمارستان: یک مطالعه موردی در ایران. طب داخلی روز، ۲۷(۲)، ۱۶۳-۱۴۸.
محمدنهال، لیلا؛ میرزایی، اباسط؛ خزلی، محمدجواد (1399). تأثیر مراقبت از بیماران کووید 19 بر بهره‌وری و فرسودگی شغلی پرستاران. مجله پرستاری و مامایی، 18(11)، 859-872.
مهدوی، غلامحسین؛ رضایی، غلامرضا؛ موسوی‌نژاد، سیدمحمد (1400). مشارکت بودجه‌ای، تعهد به اهداف بودجه، استفاده مدیران بیمارستان از اطلاعات بودجه و عملکرد بودجه‌ای: شواهدی از مقایسه دیدگاه مدیران بالینی و غیربالینی. حسابداری دولتی، 7(2)، 29-42.
نمازی، محمد؛ رضایی، غلامرضا (1399). ارائه چارچوب جامع کنترل مازاد بودجه‌ای در دستگاه‌های دولتی با استفاده از حسابداری مدیریت راهبردی. برنامه‌ریزی و بودجه، 25(3)، 3-31.
یزدان‌شناس، مهدی؛ رشتیانی، محمد (1397). اثر تعدیل‌کننده تعارض نقش، تعارض کار-خانواده، اعتماد و عدالت سازمانی ادراک شده در تأثیرگذاری فرسودگی شغلی بر بدبینی سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7(1)، 57-10.
 
References
Adler, P. S., & Borys, B. (1996). Two types of bureaucracy: Enabling and coercive. Administrative Science Quarterly, 41, 61-89.
Ahrens, T., & Chapman, C. S. (2004). Accounting for flexibility and efficiency: A field study of management control systems in a restaurant chain. Contemporary Accounting Research, 21(2), 271-301.
Al-Shaibie, M., & Batool, S. (2014). The effect of thight budgetary control on employee behaviour in the public sector of Jordan, Pakistan and Sweden. Master Thesis in Accounting, Karlstad University, Sweden.
Amiri, M., Moghimi, S. M., & Ghorbani, F. (2010). Challenges, problems, and guidelines of budgeting systems in higher education, case study: “university of Tehran. Accounting and Auditing Review, 17(1), 3-16. (in Persian)
Anderson, S. W., & Lillis, A. M. (2011). Corporate frugality: Theory, measurement and practice. Contemporary Accounting Research, 28(4), 1349-1387.
Arad, H., Moshashaee, S. M., & Eskandari, D. (2020). The Study of Individual Resilience Levels, Auditor Stress and Reducing Audit Quality Practices in Audit Profession. Accounting and Auditing Review, 27(2), 154-179. (in Persian)
Askarinejad, M., & Forqani, J. (2020). Assessing the relationship trust with job commitment and organizational commitment in nishapur public schools teachers. Journal of Development & Evolution Mnagement, 11(special issue), 369-376. (in Persian)
Azarmi, S., Pishgooi, A. H., Sharififar, S., Moradi, A., Baniyaghoobi, F., & Alazamani Noodeh, F. (2022). Nursing management challenges in the face of the covid-19 pandemic in military hospitals: A qualitative study, Journal of Military Medicine, 24(8), 1529-1538. (in Persian)
Baron, R.M., & Kenny, D.A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.
Baruch, Y. (1999). Response rate in academic studies – a comparative analysis. Human Relations, 52, 421-438.
Bazrafshan, S., & Khodamipour, A. (2017). The effect of tight budget control on Iran's budget deviation. Governmental Accounting3(2), 19-30. (in Persian)
Becker, S. D., Mahlendorf, M. D., Sch€affer, U., & Thaten, M. (2016). Budgeting in times of economic crisis. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1489-1517.
Bedford, D. S., & Malmi, T. (2015). Configurations of control: An exploratory analysis. Management Accounting Research, 27, 2-26.
Bedford, D. S., & Spekle, R. F. (2018). Construct validity in survey-based management accounting and control research. Journal of Management Accounting Research, 30(2), 23-58.
Bedford, D. S., Spekle, R. F. & Widener, S. K. (2022). Budgeting and employee stress in times of crisis: Evidence from the Covid-19 pandemic. Accounting, Organizations and Society, 101, 101-123.
Bundy, J., Pfarrer, M. D., Short, C. E., & Coombs, W. T. (2017). Crises and crisis management: Integration, interpretation, and research development. Journal of Management, 43(6), 1661-1692.
Burkert, M., Fischer, F. M., & Sch€affer, U. (2011). Application of the controllability principle and managerial performance: The role of role perceptions. Management Accounting Research, 22(3), 143-159.
Carmeli, A., & Schaubroeck, J. (2008). Organisational crisis-preparedness: The importance of learning from failures. Long range planning41(2), 177-196.
Casas-Arce, P., Indjejikian, R. J., & Mat_ejka, M. (2020). Bonus plan choices during an economic downturn. Journal of Management Accounting Research, 32(2), 85-105.
Chapman, C. S., & Kihn, L. A. (2009). Information system integration, enabling control and performance. Accounting, Organizations and Society, 34(2), 151-169.
Crawford, E. R., LePine, J. A., & Rich, B. L. (2010). Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: A theoretical extension and metanalytic test. Journal of Applied Psychology, 95(5), 834-848.
Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31(6), 874-900.
Cropanzano, R., Rupp, D. E., & Byrne, Z. S. (2003). The relationship of emotional exhaustion to work attitudes, job performance, and organizational citizenship behaviors. Journal of Applied Psychology, 88(1), 160-169.
Czarniawska-Joerges, B. (1988). Dynamics of organizational control: The case of Berol Kemi AB. Accounting, Organizations and Society, 13(4), 415-430.
Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2009). Internet, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method (3rd ed.). John Wiley and Sons.
Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2001). The role of trust in organizational settings. Organization Science, 12(4), 450-467.
Gholami, B. (2020). The impacts of biological threats on defense and security budgeting: the case study: covid-19. Strategy29(4), 67-96. (in Persian)
Grillos, T. (2017). Participatory budgeting and the poor: Tracing bias in a multi-staged process in Solo, Indonesia. World Development, 96, 343-358.
Hair, J.F.J., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, 7th ed. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
Hermann, C. F. (1963). Some consequences of crisis which limit the viability of organizations. Administrative Science Quarterly, 89(1), 61-82.
Hofmann, C., & Van Lent, L. (2017). Organizational design and control choices. In M. A. Hitt, S. E. Jackson, S. Carmona, L. Bierman, C. E. Shalley, & D. M. Wright (Eds.), The Oxford handbook of strategy implementation (pp. 451-480). New York: Oxford University Press.
Hopwood, A. (1972). An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation. Journal of Accounting Research, 47(Supplement), 156-182.
Hopwood, A. G. (1972). An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation. Journal of Accounting Research, 10, 156-182.
Hopwood, A. G. (2009). The economic crisis and accounting: Implications for the research community. Accounting, Organizations and Society, 34(6e7), 797-802.
House, R. J., & Rizzo, J. R. (1972). Role conflict and ambiguity as critical variables in a model of organizational behavior. Organizational Behavior & Human Performance, 7(3), 467-505.
Jahanmehr, N., siamiaghdam, A., & Daneshkohan, A. (2022). Covid-19 in Iran: A qualitative study of the experiences of health care workers. sjsph; 20(1), 97-110. (in Persian)
Jones, G. R., & George, J. M. (1998). The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork. Academy of Management Review, 23(3), 531-546.
Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). Organizational stress. New York, NY: Wiley.
Kilroy, S., Flood, P. C., Bosak, J., & Ch^enevert, D. (2016). Perceptions of highinvolvement work practices and burnout: The mediating role of job demands. Human Resource Management Journal, 26(4), 408-424.
Krishnan (Retd.), C.S.N., Ganesh, L.S., & Rajendran, C. (2022). Management accounting tools for failure prevention and risk management in the context of Indian innovative start-ups: a contingency theory approach. Journal of Indian Business Research, In press. https://doi.org/10.1108/JIBR-02-2021-0060
Lau, C. M., & Scully, G. (2015). The roles of organizational politics and fairness in the relationship between performance management systems and trust. Behavioral Research in Accounting, 27(1), 25-53.
Li, A. N., & Tan, H. H. (2013). What happens when you trust your supervisor? Mediators of individual performance in trust relationships. Journal of Organizational Behavior, 34(3), 407-425.
Maas, V. S., & Mat_ejka, M. (2009). Balancing the dual responsibilities of business unit controllers: Field and survey evidence. The Accounting Review, 84(4), 233-1253.
Mahdavi, G., rezaei, G., & mosavi nejad, S. M. (2021). Budgetary participation, budget goal commitment, hospital managers’ use of budget information and budgetary performance: evidence from comparison clinical and nonclinical managers. Governmental Accounting7(2), 29-42. (in Persian)
Marginson, D., & Bui, B. (2009). Examining the human cost of multiple role expectations. Behavioral Research in Accounting, 21, 59-81.
Marginson, D., & Ogden, S. (2005). Coping with ambiguity through the budget: The positive effects of budgetary targets on managers' budgeting behaviours. Accounting, Organizations and Society, 30(5), 435-456.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1), 397-422.
Mohammadnahal L, Mirzaei A, Khezeli M J. (2021). The Effect of Caring For Covid 19 Patients on Nurses’ Productivity and Burnout. Nursing and Midwifery Journal, 18 (11), 859-872. (in Persian)
Mohammadzadeh F, Delshad Noghabi A, Bazeli J, Karimi H, Aalami H. (2021). Stressors and Coping Strategies During the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 Among Hospital Staff: A Case Study in Iran. Intern Med Today, 27(2), 148-163. (in Persian)
Namazi, M., & Namazi, N. (2016). Conceptual analysis of moderator and mediator variables in business research. Procedia Economics and Finance, 36, 540-554. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30064-8
Namazi, M., & Rezaei, G. (2020). Comprehensive framework for controlling budgetary slack in governmental agencies via strategic management accounting, The Journal of Planning and Budgeting, 25(3), 3-31. (in Persian)
Namazi, M., & Rezaei, G. (2023). Modelling the role of strategic planning, strategic management accounting information system, and psychological factors on the budgetary slack. Accounting Forum, In press. DOI: 10.1080/01559982.2022.2163040
Parker, R. J., & Kyj, L. (2006). Vertical information sharing in the budgeting process. Accounting, Organizations and Society, 31(1), 27-45.
Rahmani R, Sargazi V, Shirzaei Jalali M, Babamiri M., (2021). Relationship between COVID-19-caused Anxiety and Job Burnout among Hospital Staff: A Cross-sectional Study in the Southeast of Iran. Journal of Occupational Hygiene Engineering, 7(4), 61-69. (in Persian)
Rezaei, G., Zeraatgari, R., SadeghzadehMaharluie, M., & Nasseri, A. (2022). The role of the management accounting system of Iranian healthcare organizations in the management and control of the COVID-19 pandemic. International Journal of Healthcare Management, In press. DOI: 10.1080/20479700.2022.2108744
Rezaie, Gh. (2021). Investigating the effects of the Covid-19 pandemic on the auditing profession. Journal of Health Accounting, 10(1), 48-71. (in Persian)
Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, S. I. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative Science Quarterly, 15(2), 150-163.
Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23(3), 393-404.
Safari, Y., Asadi, M., Khalijian, S., Joursara, M.R. (2018). Analysis of relationships between organizational support, trust and organizational commitment among nurses. Quarterly Journal of Nursing Management, 7(2), 9-16. (in Persian)
Sakhanvari,F., Hosseini,M., Sami, R., Marzieh Ghasem, M., Vahid, N., Sadeghpour, A., Mousavi, P.& Amirpour, A. (2022). Evaluation of Health Anxiety in Hospital Staff during COVID-19 Pandemic, Journal of Isfahan Medical School, 39(655), 987-992. (in Persian)
Schelenz, R. (2020). Sept. 3. Job burnout is a billion-dollar problem. Can we fix it, despite Covid-19? https://finance.yahoo.com/news/according-mental-healthindex-employees-130800424.html. (Accessed 24 September 2020).
Sepp€al€a, E., & Cameron, K. (2015). Proof that positive work cultures are more productive. Harvard Business Review, 12(1), 44-50.
Skinner, D., Dietz, G., & Weibel, A. (2014). The dark side of trust: When trust becomes a ‘poisoned chalice. Organization, 21(2), 206-224.
Solgi, M., & Ghahraei, E. (2022). Investigating the Effect of Organizational Factors on Financial Discipline in the Public Sector. Accounting and Auditing Review29(3), 475-503. (in Persian)
Solgi, M., & Ghahraei, E. (2022). Investigating the effect of organizational factors on financial discipline in the public sector. Accounting and Auditing Review29(3), 475-503. (in Persian)
Staw, B. M., Sandelands, L. E., & Dutton, J. E. (1981). Threat rigidity effects in organizational behavior: A multilevel analysis. Administrative Science Quarterly, 26(4), 501-524.
Taherpoor, J., Mirzaei, H., khodaparast, Y., & Rezai, S. (2020). The Effect of Coronavirus Outbreak on Government Budget in Year 2020. Journal of Iranian Economic Issues, 7(2), 181-221. (in Persian)
Uthes, S., & Matzdorf, B. (2016). Budgeting for government financed PES: Does ecosystem service supply? Ecosystem Services, 17, 255-264.
Van der Stede, W. A. (2000). The relationship between two consequences of budgetary controls: Budgetary slack creation and managerial short-term orientation. Accounting, Organizations and Society, 25(6), 609-622.
Van der Stede, W. A. (2001). Measuring ‘tight budgetary control. Management Accounting Research, 12(1), 119-137.
Van der Stede, W. A. (2001). Measuring ‘tight budgetary control. Management Accounting Research, 12(1), 119-137.
Van der Stede, W. A. (2011). Management accounting research in the wake of the crisis: Some reflections. European Accounting Review, 20, 605-623.
Wharton, A. S. (1993). The affective consequences of service work: Managing emotions on the job. Work & Occupations, 20(2), 205-232.
Wouters, M., & Wilderom, C. (2008). Developing performance-measurement systems as enabling formalization: A longitudinal field study of a logistics department. Accounting, Organizations and Society, 33(4-5), 488-516.
Yazdan Shenas, M., & Rashtiany, M. (2018). Moderating effects of role conflict, work-family conflict, trust and perceived organizational justice in the effect of job burnout on. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 7(1), 57-80. (in Persian)
Ziyaei, M.S., Amiri, M., Erahimi, M. (2008). Recognition of the impediments on establishment of performance based budgeting in the Tehran university, Accounting and Auditing Review, 15(2), 87-102. (in Persian)