وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در مؤسسه‌های حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

3 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با عنایت به اهمیت حفظ و تقویت نیروی انسانی در مؤسسه‌های حسابرسی، پرورش و حفظ شرکا، مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و حسابرسان و جلوگیری از خروج حسابرسان توانمند از حرفه و افزایش کیفیت حسابرسی، شناخت دیدگاه حسابرسان در خصوص وضعیت به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت استعداد و وضعیت عملکرد حسابرسان حائز اهمیت است.
روش: این پژوهش، مجموعه جامعی از شیوه‌های مدیریت استعداد (ایجاد خط‌مشی مدیریت استعداد، استخدام، مدیریت اخلاق، آموزش و توسعه، نظارت و بررسی، حقوق و مزایا، تعادل کار و زندگی و برنامه‌ریزی جانشین پروری) را شامل شده و دیدگاه حسابرسان را در خصوص وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در حرفه حسابرسی ایران بررسی کرده است. جامعه آماری پژوهش شرکا، مدیران، سرپرستان و حسابرسان شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی است. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش پرسش‌نامه بوده است. ۱۸۱ پرسش‌نامه گردآوری شد. برای تحلیل نتایج، از آزمون‌های آماری مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که وضعیت حقوق و مزایا، خط‌مشی مدیریت استعداد، آموزش و توسعه، تعادل زندگی و کاری و برنامه‌ریزی جانشینی در مؤسسه‌های حسابرسی چندان مطلوب نیست؛ اما وضعیت مدیریت اخلاق و عملکرد حسابرسان مطلوب گزارش شده است. گرچه نتایج سایر مؤلفه‌ها شامل استخدام و نظارت و بررسی معنادار نبود؛ اما مؤلفه‌های یادشده میانگین بالاتر از ۳ داشتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در رابطه با ۴۱ گزاره شیوه‌های مدیریت استعداد و ۵ گزاره عملکرد حسابرسان، تفاوت معناداری بین نظرهای چهار گروه شرکا، مدیران، سرپرستان و حسابرسان شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی در خصوص شیوه‌های مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسان وجود دارد و اغلب تفاوت‌ها در سطوح شرکا و حسابرسان مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش بیانگر این است که در خصوص مواردی که الزام قانونی یا استانداردی مشخصی در خصوص مدیریت استعداد وجود دارد، وضعیت به‌کارگیری سنجه‌های مدیریت استعداد تا حدی مناسب بوده است؛ اما در خصوص سایر مواردی که الزام و فشار قانونی وجود ندارد، وضعیت مدیریت استعداد چندان مطلوب نیست. جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسه‌های حسابرسی، می‌توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Status of Talent Management and Auditing Performance in Audit Firms

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh 1
  • Zohre Heydari 2
  • Mahnaz Mahmoudkhani 3
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Science & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Lecture, Department of Accounting, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.
3 PhD., Department of Accounting, Faculty of Social Science & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Maintaining and strengthening human resources in auditing institutions, nurturing and maintaining partners, managers, supervisors, senior auditors, and auditors, preventing the departure of capable auditors from the profession, and increasing the quality of auditing hold significant significance within auditing firms. Therefore, gaining insight into auditors' viewpoints on implementing talent management strategies and assessing auditors' performance arises as an essential endeavor.
Methods: In this study, we investigated an extensive range of talent management practices in the Iranian auditing field, encompassing areas such as policy establishment, recruitment, ethics oversight, training, supervision, compensation, work-life balance, and succession planning. Our focus was on assessing auditors' perceptions of talent management's status and auditors' overall performance. The statistical population of this study included partners, managers, supervisors, and auditors of auditing firms. The data collection tool of this study was a questionnaire distributed among 181 participants to gather the required data. T-test and ANOVA statistical tests were used to analyze the achieved results.
Results: The outcomes revealed that the conditions related to compensation, formulation of talent management policies, education and development, work-life balance, and succession planning were relatively unfavorable within auditing firms. The situation of ethical management and the performance of auditors in auditing firms were favorable. While the outcomes for other elements like recruitment, supervision, and review were not statistically significant, these mentioned components still held an average above three. The ANOVA test outcomes revealed a noteworthy distinction among the viewpoints of four groups – partners, managers, supervisors, and auditors – within auditing firms concerning talent management techniques and auditors' performance. These discrepancies were apparent across 41 statements related to talent management practices and five statements regarding auditors' performance, with the most notable dissimilarities occurring between partners and auditors.
Conclusion: The results of this study indicate that regarding the components of talent management for which there is a specific regulation or standard requirement, the situation of using the components of talent management has been somewhat appropriate. However, in other cases where there is no legal obligation or pressure, the situation of talent management is not very favorable. The results of this study can be used by the Iranian Society of Certified Public Accountants and auditing firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • Human resources
  • Auditing
  • Auditing firms
بیگ پناه، بهزاد؛ اثنی عشری، حمیده؛ هشی، عباس؛ اسدی غلامحسین (1400). تأثیر وضعیت سرمایه انسانی در مؤسسه‏های حسابرسی بر کیفیت حسابرسی. پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 1(3)، 129 – 152.
حسینی، ابوالحسن (1390). نقش مدیریت استعداد در تأمین و حفظ منابع انسانی مستعد. اقتصاد و تجارت نوین، 6 (23 و 24)، 181-205.
حسینی، سید علی؛ محمودخانی، مهناز (1399). عوامل مؤثر بر خروجی پژوهش‌های حسابداری پژوهشگران ایرانی در سطح مجلات بین‌المللی. پیشرفت‌های حسابداری، 12(1)، 129-156.
رضازاده، جواد، رجب‌زاده، علی؛ دوانی پور، ایرج. (1387). بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آن‌ها برای تداوم همکاری با مؤسسه‏های حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 15(2)، 19-36.
فرجی، امید؛ محمدرضایی، فخرالدین؛ خداکرمی، مهدی؛ سوخکیان، ایمان (1401). همکاری تحقیقاتی مؤثر، وضعیت و موانع موجود: عاملی مهم برای پذیرش مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی حسابداری. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی. 29(4).
فریدفتحی، مریم. روزبهانی، محبوبه. فرهمند، فرناز. کاظم، بهارک (1396). طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4(14)113-123.
کاظمی، مهدی و اسماعیل‌پور زنجانی، سعید (1395). ارائه الگویی فازی برای ارزیابی عملکرد حسابرسان در مؤسسه‏های حسابرسی (مورد مطالعه مؤسسه حسابرسی مفید راهبر). دانش حسابرسی، 16(64)، 99- 118.
مران جوری، مهدی و علیخانی، رضیه (1399). سرمایه انسانی حسابرس و احتمال کشف تحریف صورت‌های مالی. دانش حسابرسی، (۸۱)، 227-245.
مهرانی، کاوه؛ نرگسیان، عباس؛ گنجی، کیانوش (1395). بررسی پیشایندها و پسایندهای احساس تبعیض جنسیتی در حرفه حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (1)، 97-116.
مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1391). تحلیل‌های آمـاری بـا اسـتفاده از SPSS (چـاپ هفتم)، انتشار مؤلف.
یاری، مهدی؛ محمدرضائی، فخرالدین؛ غلامی جمکرانی، رضا و فرجی، امید (1401). حق‌الزحمه حسابرسی: نقش آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی. 29(1)، 146-172.
 
References
Ali, N. A. M., & Kasim, N. (2019). Talent management for Shariah auditors: Case study evidence from the practitioners. International Journal of Financial Research, 10(3), 252-266.
Ball, R., Jayaraman, S., & Shivakumar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the confirmation hypothesis. Journal of accounting and economics, 53(1-2), 136-166.
Beygpanah, B., Asnaashari, H., Hoshi,A & Assadi, Gh. (2021). The effect of human resource situation on the audit quality in the audit firms. Journal of Professional Auditing Research. (in Persian)
Cameran, M., Ditillo, A., & Pettinicchio, A. (2018). Audit team attributes matter: How diversity affects audit quality. European Accounting Review, 27(4), 595-621.
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) (2016). Talent management overview: Factsheet”, available at: www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/resourcing/talent-factsheet.
Cheng, R. H., Engstrom, J. H., & Kattelus, S. C. (2002). Educating government financial managers: university collaboration between business and public administration. The Journal of Government Financial Management, 51(3), 10.
Cheng, Y. S., Liu, Y. P., & Chien, C. Y. (2009). The association between auditor quality and human capital. Managerial Auditing Journal.
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human resource management review, 19(4), 304-313.
De Cieri, H., Holmes, B., Abbott, J., & Pettit, T. (2005). Achievements and challenges for work/life balance strategies in Australian organizations. The International Journal of Human Resource Management, 16(1), 90-103.
Duff, A. (2004). Auditqual: Dimensions of audit quality. Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland. https://www.icas.com/technical-resources/publication-auditqual-dimensions-of-audit-quality
Fan, Y. H., Woodbine, G., & Cheng, W. (2013). A study of Australian and Chinese accountants’ attitudes towards independence issues and the impact on ethical judgements. Asian Review of Accounting, 21(3), 205-222.
Faraji, O., Mohammadrezaei, F., Khodakarami, M., Soukhakian, I. (2022). Effective Research Collaboration, Status and Barriers: An Important Factor for Accepting Articles in Top International Accounting Journals. Accounting and Auditing Review, 29(4). (in Persian)
Faraz, N. (2017). Talent management: a burgeoning strategic focus in Indian IT industry. Industrial and Commerical Training, 49(4), 183-188.
FaridFathi, M., Rouzbahani, M., Farahmand, F. & Baharak, K. (2017). Designing Relationship Model of talent management, Innovation and Knowledge sharing in Yoths and Sport Ministry. Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 14(4), 113-123.
(in Persian)
Gallardo-Gallardo, E., & Thunnissen, M. (2016). Standing on the shoulders of giants? A critical review of empirical talen management research. Employee Relations, 38(1), 31-56.
Ganji, K., Arabmazar Yazdi, M. (2021). Identifying the Factors Affecting Professional Turnover Intention among the Auditors. Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, 5(3), 83-106.
Garavan, T. N., Carbery, R., & Rock, A. (2012). Mapping talent development: definition, scope and architecture. European journal of training and development.
Gaynor, L. M., Kelton, A. S., Mercer, M., & Yohn, T. L. (2016). Understanding the relation between financial reporting quality and audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 35(4), 1-22.
Heinen, J. S., & O'Neill, C. (2004). Managing talent to maximize performance. Employment relations today, 31(2), 67.
Herda, D. N., Cannon, N. H., & Young, R. F. (2019). The Effects of Supervisor Coaching and Workplace Mindfulness on Audit Quality-Threatening Behavior among Staff Auditors. Current Issues in Auditing, 13(1), 1-6.
Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K., & Kochhar, R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective. Academy of Management journal, 44(1), 13-28.
Hoopes, J. L., Merkley, K. J., Pacelli, J., & Schroeder, J. H. (2018). Audit personnel salaries and audit quality. Review of Accounting Studies, 23(3), 1096-1136.
Hosseini, S., Mahmoudkhani, M. (2020). Effective factors on the Output of Iranian Researchers' Accounting Research at the Level of International journals. Journal of Accounting Advances, 12(1), 129-156. (in Persian)
Hosseini,A.(2011). The role of talent management in providing and retaining talented human resources. New Economy and Trade, 23&24, 181-205. (in Persian)
Hussein, F. E., & MohdHanefah, M. (2013). Overview of surrogates to measure audit quality. International Journal of Business and Management, 8(17), 84.
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2014). A framework for audit quality: key elements that create an environment for audit quality. Available at: www.ifac.org/system/files/publications/files/A-Framework-for-Audit-Quality-Key-Elements-that-Create anEnvironment-for-Audit-Quality-2.pdf
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2009). International standard on quality control (ISQC) 1, quality control for firms that perform audits and reviews of financial statements, and other assurance and related services engagements. Available at: www.ifac.org/ system/files/downloads/a007-2010-iaasb-handbook-isqc-1.pdf
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2014). A framework for audit quality: Key elements that create an environment for audit quality. New York, USA: International Federation of Accountants (IFAC).
Kang, M., Lee, H. Y., Son, M., & Stein, M. (2017). The association between human resource investment by audit firms and their audit quality. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 24(3-4), 249-271.
Kasigwa, G. (2014). Reduced audit quality behavior scale: Exploratory and confirmatory analysis based on a sample of external auditors in Uganda. Journal of Economics and Behavioral Studies, 6(1), 21-31.
Kazemi, M. & Ismailpour Zanjani, S. (2016). Presenting a fuzzy model to evaluate the performance of auditors in audit institutes (the case study of Mofid Rahbar Audit Institute). Journal of Audit Science, 64(16), 99-118. (in Persian)
Khavis, J. A., & Krishnan, J. (2021). Employee satisfaction and work-life balance in accounting firms and audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 40(2), 161-192.
Knechel, W. R., Krishnan, G. V., Pevzner, M., Shefchik, L. B., & Velury, U. K. (2013). Audit quality: Insights from the academic literature. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(Supplement 1), 385-421.
 Krishnan, T. and Scullion, H. (2017). Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises. Human Resource Managment Review, 27(3), 431- 441.
Louis, R. R., Sulaiman, N. A., & Zakaria, Z. (2020). Understanding audit quality & talent management of auditors in practice through content analysis & interviews. Humanities and Social Sciences Letters, 8(1), 78-90.
Louis, R. R., Sulaiman, N. A., & Zakaria, Z. (2022). Accounting firms’ talent management practices: perceived importance and its impact on auditors’ performance. Pacific Accounting Review.
Maranjouri, M. & Alikhani, R. (2019). Auditor's human capital and the likelihood of detecting misstatement of financial statements. Journal of Audit Science, 20(81), 227-245.
(in Persian)
Mastechaman, N., Mohammadzadeh Salteh, H., Nonahal Nahr, A., & Mehrani, S. (2021). A Comprehensive Talent Management Plan in Iranian Accounting and Auditing Using the Grounded Theory Approach. Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, 5(3), 49-64.
McDonnell, A., Collings, D.G., Mellahi, K. & Schuler, R. (2017) Talent management: A systematic review and future prospects. European International Management, 11(1), 86–128.
Mehrani, K., Nargesian, A. & Ganji, K. (2016). Antecedents and Consequences of Perceived Gender Discrimination in the Audit Profession. Accounting and Auditing Review, 23(1), 97-116. (in Persian)
Momeni, M. & Faal Ghayyoumi, A. (2002). Statistical analysis using SPSS. Moaalef Publications. (in Persian)
Nafei, W. (2015). The effects of psychological capital on employee attitudes and employee performance: A study on teaching hospitals in Egypt. International Journal of Business and Management, 10(3), 249-270.
Noviyanti, S., & Winata, L. (2015). The Role of "Tone at the Top" and Knowledge of Fraud on Auditors’ Professional Skeptical Behavior. Contemporary Management Research, 11(1).
Persellin, J. S., Schmidt, J. J., Vandervelde, S. D., & Wilkins, M. S. (2019). Auditor perceptions of audit workloads, audit quality, and job satisfaction. Accounting horizons, 33(4), 95-117.
Pflugrath, G., Martinov‐Bennie, N., & Chen, L. (2007). The impact of codes of ethics and experience on auditor judgments. Managerial Auditing Journal.
Rezazadeh, G., Rajabzadeh, A. & Davanipour, I. (2008). An Investigation into the Supervisory Factors Contributing to the Auditors’ Job an Investigation into the Supervisory Factors Contributing to the Auditors’ Job Satisfaction and Their Intentions to Remain in the Firm: An Iranian Case. Accounting and Auditing Review, 15(2), 19-36. (in Persian)
Samagaio, A., & Rodrigues, R. (2016). Human capital and performance in young audit firms. Journal of business research, 69(11), 5354-5359.
Sharma, P., Chrisman, J. J., & Chua, J. H. (2003). Succession planning as planned behavior: Some empirical results. Family Business Review, 16(1), 1-15.
Sulaiman, N. A., Shahimi, S., & Nashtar Singh, R. K. (2019). People and audit process attributes of audit quality: Evidence from Malaysia. Management & Accounting Review (MAR), 18(2), 47-80.
Tung-Chun, H. (2001). Succession management systems and human resource outcomes. International Journal of Manpower, 22(8), 736-747.
Tysiac, K. (2016). Nurturing the human element. Journal of Accountancy, 222(1), 28.
Vanden, B. (2020) Investigating the Impact of Talent Management on Employee Performance in Central Accounting Organizations. Journal of Corporate Real Estate, 11(1). https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2020.100744.
Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit quality: A synthesis of theory and empirical evidence. Journal of accounting literature, 23, 153.
Yari, M., MohammadRezaei, F., Gholami Jamkarani, R., Faraji, O. (2022). Audit Fees: The Role of Regulation of Audit Services Fees. Accounting and Auditing Review, 29(1), 146-172 . (in Persian)
Zakaria, N. B., Yahya, N., & Salleh, K. (2013). Dysfunctional behavior among auditors: The application of occupational theory. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(9), 495-503.
Zandi, G., Sadiq, M., & Mohamad, S. (2019). Big-four auditors and financial reporting quality: evidence from Pakistan. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(2), 369-375.